Raunas novads

Aktualitātes


75318

ATGĀDINĀJUMS pašvaldības zemes nomniekiem
02.01.2017


 

ATGĀDINĀJUMS pašvaldības zemes nomniekiem

Raunas novada dome lūdz zemes nomniekus vēlreiz pārskatīt noslēgtos zemes nomas līgumus ar Raunas novada domi par iznomāto zemi mazdārziņiem/lauksaimniecības vajadzībām – īpaši Raunas pagastā, jo šeit 96 zemes nomniekiem līgumi beidzās 31.12.2016. no tiem pašvaldībā saņemti 50 iesniegumi, tātad 46 zemes nomniekiem zemes nomas līgums ir beidzies.

Zemes noma ir spēkā tad, ja ir noslēgts nomas līgums ar pašvaldību un tam nav beidzies nomas termiņš. Par nomāto zemi jāveic sekojoši maksājumi – zemes nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Zemes lietu speciālisti / NĪN administratori: Dainu Kļaviņu, mob.t. 27841568, epasts: daina.klavina@rauna.lv

Par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz nekustamo īpašumu

Pašvaldībā iespējams iesniegt iesniegumus, kas tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas Iesniegumu likumu, Raunas novada pašvaldības nolikumu. Saskaņā ar Raunas novada pašvaldības nolikumu: komitejas, kurās tiek izskatīti uz sēdi virzītie jautājumi, notiek katra mēneša 3. trešdienā, domes kārtējā sēde notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī - 4. trešdienā. Līdz ar to, lūgums, visiem, kuri vēlas veikt kādas darbības ar nekustamo īpašumu (sadalīt, izstrādāt zemes ierīcības projektu, mainīt lietošanas mērķi utt.), iesniegumus izskatīšanai iesniegt līdz attiecīgā mēneša 3. trešdienai. Iesniegumi, kas tiks iesniegti vēlāk, tiks izskatīti nākošā mēneša komiteju sēdēs.
      Atpakaļ