Raunas novads

Aktualitātes


85052

Par nekustamā īpašuma nodokli
29.03.2018


 

Par nekustamā īpašuma nodokli  

Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pirmais termiņš – 03. aprīlis, tādēļ aicinām iedzīvotājus savlaicīgi veikt nodokļa maksājumus! Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos.     Šogad nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi noteikti 03. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 03. aprīlim – samaksājot visu summu. Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam, par termiņa kavējumu, maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Kavējuma nauda tiek aprēķināta par katru nokavēto termiņu atsevišķi. Ja ir iekrājies parāds – īpašnieka kārtējais maksājums vispirms tiek ieskaitīts līgumsoda nomaksai un parāda dzēšanai.                                                     Ja nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums nav saņemts, nodokļa maksātāja pienākums ir mēneša laikā (līdz 2018. gada 15. martam) par to informēt pašvaldību. Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma nesaņemšana nav par pamatu nodokļa nemaksāšanai. Gadījumā, ja 2018. gadam neesat saņēmuši nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, lūdzam sazināties ar Raunas novada domes Zemes lietu speciālisti Dainu Kļaviņu, tālr. 27841568 vai sūtīt informāciju uz e-pastu: daina.klavina@rauna.lv.  Vienlaikus lūdzam informēt par savu sasniedzamību, norādot dzīvesvietas vai e-pasta adresi. 

Atgādinām – nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumi, tiek sūtīti uz norādīto e-pasta adresi vai uz adresi, kuru esat norādījis kā savu deklarēto dzīvesvietu, tādējādi aicinām pārliecināties, ka Jūsu deklarētās dzīvesvietas adresē ir uzstādīta pasta kaste korespondences saņemšanai!

Nodokļu maksājumu var veikt:

  • reģistrējoties portālā www.epakalpojumi.lv (sadaļa “Nekustamais īpašums/Mans nekustamā īpašuma nodoklis”) un veicot maksājumu internetbankā;
  • ar bankas pārskaitījumu;

Raunas novada domē – skaidrā naudā vai izmantojot bankas norēķinu karti un Drustu pagasta pārvaldē – skaidrā naudā. 

BANKAS REKVIZĪTI MAKSĀJUMU IESKAITĪŠANAI:

Saņēmējs: Raunas novada dome, reģistrācijas Nr.90000057973:

Saņēmēja konts

Konta numurs

A/S Swedbank

LV69HABA0551032195597

 

 

Maksājumā mērķī jānorāda:

fiziskām personām – nodokļu maksātāja vārdu, uzvārdu un maksāšanas paziņojumā norādīto personas konta numuru (zeme), konta numuru (ēkas).

juridiskām personām – nosaukumu un reģistrācijas numuru un maksāšanas paziņojumā norādīto personas konta numuru (zeme), konta numuru (ēkas).

Ja īpašums pieder vairākām personām domājamās daļās, maksājums jāveic par katru personu atsevišķi, norādot katras personas datus. 


Lai uzzinātu, kāda ir NĪN piemērošanas kārtība un atvieglojumi īpašumam, ieteikums jāiepazīstas ar Raunas novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 54 ,,Par nekustamā  īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Raunas novadā”, tie ir publicēti pašvaldības mājaslapā 
www.rauna.lv.  

Informāciju sagatavoja Raunas novada domes Zemes lietu speciālisti Daina Kļaviņa
      Atpakaļ