52314

Raunas bibliotēkaAdrese: Rīgas iela 2,
Rauna, Raunas novads
LV-4131

Tālr. 64177360
e- pasts : raunasbiblioteka@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja: Vija Vaišļa
Bibliotekāre: Ruta Pavasare 

Informācija par krājumiem:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/11/home.aspx   

Darba laiks no 3.jūlija:
Pirmdiena
no 9:00 - 18:00 
Otrdiena no 9:00 - 18:00 
Trešdiena no 9:00 - 18:00 
Ceturtdiena no 9:00 - 18:00 
Piektdiena no 9:00 - 18:00 
pusdienas pārtraukums no 13:00 - 14:00
Sestdiena: -
Svētdiena: -

 

Raunas pagasta bibliotēka no 2015. gada 28. septembra atrodas Raunā, Rīgas ielā 2

 

Raunas bibliotēkas dati uz 01.01.2018.
Lasītāju kopskaits : 744
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 g.: 214
Apmeklējumu kopskaits: 10255                      
pieaugušie: 6810                                
bērnii: 3445
Izsniegumu kopskaits: 15716           
t.sk. grāmatas: 6314           
seriālizdevumi: 9402

Pakalpojumi

Informācija par bibliotēkas krājumu:
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/11/home.aspx
Bezmaksas datu bāzes :
www.letonika.lv
www.news.lv
portāls:www.filmas.lv (latviešu filmas)

plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām;
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.

 

Raunas bibliotēkas jaunumi

 

VARAM atzinības raksts bibliotēkai

 

 

Jaunās grāmatas

Latviešu literatūra:
Auziņš, A. Mīlestības mācība
Iveta Harija meita, Vīna meditācija sievietei
Judina, D. Tīrītājs
Latvietis Indriķis, Bailes
Mālmeisters, K. Kažēna atmiņas
Račko, K. Debesis pelnos
Račs, G. 365. 2.daļa
Sīmane, I. Svētlaimes medniece
Tirzītis, G. Livonijas saulriets
 
Ārzemju literatūra:
Eskenss , A. Dzīve, kuru aprokam
Linka, Š. Izvēle
Hiekapelto, K. Kolibri
Didjēlorāns, Ž. P. Ļasītājs vilcienā 6.27.
Konelijs, M. Liesmojošā istaba
Bondū ,A.L. Padejosim?
Šklovskis, V. Sentimentāls ceļojums
Nesbē, J. Slāpes
Bakmans Fr. Te bija Brita Marija
 
Bērnu literatūra:
Bize un neguļa
Jakubovska, M. Paņem mani sev līdzi!
Leonarda, M. G. Vaboļu karaliene
Pastiss, S. Timijs Negals
 


 

Vēsture

Par Raunas bibliotēkas dibināšanu vēsta Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņa. Raunas lauksaimniecības biedrības bibliotēka darbības uzsākšanai 1923.gadā saņēmusi Kultūras Fonda bibliotēku – 506 sējumus. Tā atradās Raunas lauksaimniecības biedrības namā, kas celts 1909.gadā, Rīgas ielā 1. No 1947. – 1955. gadam tā saucas Raunas pagasta bibliotēka.

No seniem bibliotēkas darbiniekiem ir ziņas, ka grāmatu fonds glabājies vienā skapī. Tad 1955.gadā tā pārvietota uz Raunas pagasta māju, kas celta 1875.gadā, Vidzemes ielā 2. Tur tā darbojās līdz 1994.gadam. Pašreizējā bibliotēkas adrese ir Valmieras iela 1 un atrodas ēkā, kas celta 1852.gadā.

Raunas pagasta bibliotēka ir kultūras un informācijas iestāde, kas tiek finansēta no Raunas pašvaldības. Vēl fonda komplektēšanai līdzekļi tiek piesaistīti no Valsts Kultūrkapitāla fonda.

Informācija par bibliotēku : www.rauna.lv, www.biblioteka.cesis.lv www.biblioteka.lv , „Raunas un Drustu Vēstīs”.

Bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka ”Raunas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” un „Maksas pakalpojumu veidi un tarifi”.

Aktivitātes

Bibliotēkā ir 2 lietotāju interešu grupas : ”Drellis”, „Puķu draugi”. Notiek tematiski un praktiski pasākumi, lekcijas, tikšanās ar dzejniekiem, interesantiem cilvēkiem, neklātienes ceļojumi,  lietišķās mākslas izstādes. Katru gadu piedalāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos: ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu attīstīšana - Bērnu žūrija”. Tiek apmeklētas izstādes, daiļdārzi, izdaiļota Rauna svētkos ar ziedu kompozīcijām. Jaunos lasītājus no bērnudārza gaidām ekskursijā. Iepazīstamies ar citu valstu bibliotēkām un to pieredzi.

Lai apgūtu aušanas prasmes, piedalījāmies VKK fonda projektā : „Mācies aust!”, Mācies aust 2!”.Tika realizēts Rietumu bankas labdarības projekts ”Sprīdis labākai dzīvei”- praktiskas rokdarbu nodarbības un grāmatu iegāde, un tika realizēts projekts "Tautas tradīciju un senču tikuma godā celšana" ( austi tautiskie brunči un villaines). Lai iekārtotu bibliotēkā bērnu rotaļu stūrītī, piedalījāmies projektu konkursā ”Sabiedrība ar dvēseli”.
      Atpakaļ