Raunas novads

Aktualitātes


75317

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA (NĪN) PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA
02.01.2017


 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA (NĪN) PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA RAUNAS NOVADA TERITORIJĀ SĀKOT AR 2017.GADU UN CITI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SAISTĪTIE JAUTĀJUMI

Nekustamā īpašuma nodokļa likmju maiņa Raunas novada teritorijā 2017. gadā nav paredzēta.

Par zemes kadastrālo vērtību – 2017. gadā lauku zemei kadastrālās vērtības nemainīsies, pieaugs speciālās vērtības nodokļa vajadzībām. Lauku zemēm tikai nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām speciālo vērtību izmanto no 2016. gada 1. janvāra. To ieviesa, lai kadastrālo vērtību kāpums neizraisītu strauju nodokļa maksājuma pieaugumu. Speciālo vērtību nosaka 10 gadus – no 2016. līdz 2025. gadam, un tās pieaugums ik gadu nepārsniedz 10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības. Speciālo vērtību nosaka lauku zemes vienībai (zemes vienības daļai), kurai platība ir lielāka par trim hektāriem, un vismaz viens no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" vai "Ūdens objektu zeme" (turpmāk – lauku zeme). Lauku zemes vienībām, kas neatbilst speciālās vērtības kritērijam, kadastrālā vērtība 2017. gadā (ja nav mainījušies objekta raksturojošie dati) nemainīsies. 

Tāpat kā līdz šim, arī 2017. gadā Raunas novada dome paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas (to daļas), bet nodoklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, papildlikme 1,5% neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, likme 3% apmērā no kadastrālās vērtības tiks piemērota par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša (Pamats: būvvaldes atzinums)

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 2017. gadā :

- 90% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, tiks piemēroti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgās personas vai ģimenes statusu;

- 50% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, tiks piemēroti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu;

- 50% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, tiks piemēroti: daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

- papildus, arī 2017. gadā, atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 54 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Raunas novadā”, atvieglojumus 50% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas tiks piemēroti:

1. nestrādājošām personām, kuras ir 1. grupas invalīdi, kuras deklarētas Raunas novada administratīvajā teritorijā un īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta;

2. personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu vai personu ar 1. grupas invaliditāti, kurš ir mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem;

3. vientuļiem pensionāriem, kas vecāki par 70 gadiem, kuri ir deklarēti Raunas novada administratīvajā teritorijā un, ja nekustamais īpašums ir nodokļu maksātāja deklarētā dzīvesvieta;

Atvieglojumus: - 25% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas varēs pieprasīt personas, kuras piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā, un kuras ir deklarētas Raunas novada administratīvajā teritorijā.

- 90% apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas varēs pieprasīt personas, kuru ģimenes cietušas ugunsgrēka nelaimē.

Ja nav mainījušies apstākļi un nodokļu atvieglojumu pieprasītājs joprojām (tāpat kā 2016. gadā) atbilst Saistošajos noteikumos minētajām nodokļu maksātāju kategorijām, atkārtots iesniegums nav jāiesniedz!

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju pienākumiem un tiesībām.

Aicinām izmantot iespēju saņemt nodokļa maksāšanas paziņojumus elektroniski, iesniedzot pašvaldībā savu elektroniskā pasta adresi, kas dos iespēju ātrāk saņemt maksāšanas paziņojumus, kā arī savlaicīgi saņemt atgādinājumus par kārtējo maksāšanas termiņu un atlikušo summu līdz gada beigām.

Atgādinām, ka juridiskajām personām ir obligāts pienākums paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai.

! Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums nav saņemts,nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokļus (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta otrā daļa).

! NĪN maksājams reizi ceturksnī – 31. martā, 16. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļu gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (līdz pirmajam samaksas termiņam

! Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumdošanā noteiktā kārtībā un nav paziņojis nekustamā īpašuma nodokļu speciālistam adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī nodokļa maksātājs likumā noteiktajā termiņā (viena mēneša laikā pēc taksācijas gada 15.februāra), nav informējis nekustamā īpašuma nodokļu speciālistu par to, ka nav saņemts maksāšanas paziņojums, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā 22.martā (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 14 daļa).

! Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzam par to informēt zemes lietu speciālisti/NĪN administratori Dainu Kļaviņu pa tālruni 64129710 (Drustos) vai 64119904 (Raunā) vai rakstot e-pastu:daina.klavina@rauna.lv. Pie zemes lietu speciālistes/NĪN administratores iespējams vērsties arī neskaidrību gadījumā par nekustamā īpašuma nodokļa apmēriem, to aprēķināšanas kārtību un atvieglojumiem, kā arī citiem ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu veikšana:

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavēšanu - Personas, kuras ir kavējušas likumā noteiktos maksāšanas termiņus, lūdzu, pārliecināties, vai nav palikuši parādi, jo no laikā nesamaksātiem nodokļiem tiek aprēķināta nokavējuma nauda, no laikā nenomaksātā pamatparāda 0.05% par katru kavējuma dienu.

Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, kas maksātājiem dod iespēju iepazīties ar aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas, veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu.Veicot maksājumus no internetbankas, maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda zemes vai ēku konti no maksāšanas paziņojuma, īpašuma adrese vai kadastra numurs, kas ļauj atpazīt maksājumu.

Obligāti jānorāda:

- Fiziskām personām – īpašnieka vārds, uzvārds, īpašuma adrese; juridiskām personām – nosaukums un reģistrācijas numurs;

- Īpašnieka personīgā konta numurs – zemei vai ēkām (norādīts uz nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma labajā pusē zem Maksātājs).

Norēķinu konts:
Swedbank Konta Nr. LV69HABA0551032195597 SWIFT:HABALV22
Rekvizīti:
Raunas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000057973, Adrese: Vidzemes iela 1, Rauna, Raunas novads, LV 4131.
 

Maksājumus var veikt arī Raunas novada domes kasē: pirmdien no plkst. 8.00 līdz 13.00, otrdien no plkst. 14.00 līdz 17.30, trešdien nepieņem, ceturtdien no plkst. 14.00 līdz 16.00, piektdien no plkst. 8.00 līdz 13.00 un Drustu pagasta pārvaldē darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 13.30 Telefons: Raunas novada domē - kasierei 64107342, Drustu pagasta pārvaldē-kasierei 64129776.

! Raunas novada domes kasē maksājumu iespējams veikt arī ar bankas norēķinu karti.

Paldies visiem iedzīvotājiem par līdzšinējo sadarbību! 2017. gadā novēlu nesatraukties par lietām, kuras nevarat ietekmēt, dzīvot harmonijā ar sevi un apkārtējiem, darbā - savstarpējo sapratni, jo uzskatu, ka jebkura problēma ir risināma! Lai mums kopā labs gads!

Zemes lietu speciāliste / NĪN administratore: Daina Kļaviņa, mob.t. 27841568
      Atpakaļ