Raunas novads

Aktualitātes


 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu un norakstīšanu no bilances
16.05.2016


 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu un norakstīšanu no bilances.

            Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu Raunas novada dome veic Raunas novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 

            Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu; pamatojoties uz 15.12.2009. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1486 “Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu;  ņemot vērā Raunas novada domes saistošo noteikumu Nr. 52 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Raunas novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā" 8. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (E.Zurģe, A.Neimanis, A.Abrāmovs, A.Damroze, A.Katiševs, A.Raiskuma, D.Sarkane-Plijeva, A.Lubūze, U.Kalniņš); PRET – nav; ATTURAS – nav, Raunas novada dome NOLEMJ:

  1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus sekojošām mirušām personām:

1.1.B.B., personas kods [personas kods], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Mazstrīķeļi 1” zemi EUR 143.89 apmērā, tai skaitā parādu EUR 89.52 un nokavējuma naudu EUR 54.37;

1.2.E.B., personas [personas kods], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Miera iela 4” zemi EUR 32.41 apmērā, tai skaitā parādu EUR 27.22 un nokavējuma naudu EUR 5.19;

1.3.P.V., personas kods [personas kods], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Mazpauri” zemi EUR  125.36 apmērā, tai skaitā parādu EUR 65.62 un nokavējuma naudu EUR 59.74 un ēku EUR  20.42 apmērā, tai skaitā parādu EUR 15.55 un nokavējuma naudu EUR 4.87;

1.4.E.S., personas kods [personas kods], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Vējavkalns” zemi EUR 233.96 apmērā, tai skaitā parādu EUR 152.02 un nokavējuma naudu EUR 81.94 un ēku EUR 16.68 apmērā, tai skaitā parādu EUR 11.23 un nokavējuma naudu EUR 5.45;

1.5.K.S., personas kods [personas kods], nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ,,Lejas Duburi” zemi EUR 49.29 apmērā, tai skaitā parādu EUR 34.44 un nokavējuma naudu EUR 14.85.

  1. Gadījumā, kad, lēmuma pirmajā punktā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru  un pamatparāda pieaugumu.
  2. Publicēt Raunas novada domes mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.      Atpakaļ