Maksas pakalpojumu cenrādis 

 

Pakalpojums

Cena (EUR)

Piezīmes

Pašvaldības nodevas

Atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana

1,42

Noteiktas ar 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.35 „Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldību nodevām Raunas novadā””.

Atkārtotu padomes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

2,85

Padomes sēžu protokolu izraksti no arhīva dokumentiem

2,85

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu

1,42

Izziņas par zemes lietošanas tiesībām

1,42

Izziņas par teritorijas plānojumu

1,42

Izziņa pašaudzētas produkcijas realizēšanai

1,42

Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem

2,85

Izziņas no pagasta padomes arhīva

1,42

Raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes

1,42

Citi domes izstrādātie oficiālie dokumenti

1,42

Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

7,11 par diennakti

Nodevas par laivu, motorlaivu turēšanu

2,85 gadā

Nodevas par Raunas novada pašvaldības teritorijas simbolikas izmantošanu viena veida objekta likme

1,42

Nodeva par izziņas izsniegšanu par deklarēto dzīvesvietu

5 darba dienu laikā par datiem par vienu personu


4,27

Noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.844.

Par 50% samazināta nodeva represētai personai, aizbildnim, aizgādnim par aizbildnībā vai aizgādībā esošu personu.

No nodevas atbrīvotai invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu un personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām.

1 darbadienas laikā par datiem par vienu personu


8,54

2 stundu laikā par datiem par vienu personu


14,94

Kopēšanas pakalpojumi Raunas novada iestādēs

A4 melnbalta 1 lapa

0,08 (t.sk. PVN)

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 28.01.2015. lēmumu (prot.Nr.1,7.§)

A4 krāsaina 1 lapa

0,13 (t.sk. PVN)

A4 melnbalta 1 lapas abas puses

0,14 (t.sk. PVN)

A4 krāsaina 1 lapas abas puses

0,26 (t.sk. PVN)

A3 melnbalta 1 lapa

0,15 (t.sk. PVN)

A3 krāsaina 1 lapa

0,27 (t.sk. PVN)

A3 melnbalta 1 lapas abas puses

0,29 (t.sk. PVN)

A3 krāsaina1 lapas abas puses

0,52 (t.sk. PVN)

Printēšanas un skenēšana pakalpojumi Raunas novada iestādēs

Printēšana un skenēšana 1 lapa

0.14 (t.sk. PVN).

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.09.2013. lēmumu (prot. Nr. 10, 8.1.§).

Pašvaldības telpu nomas maksa

Aktu zāles izmantošana Dīķa ielā 6, Raunā


1,50, tajā skaitā PVN, no personas, bet ne mazāk kā  

45,00, tajā skaitā PVN, par pasākumu

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 28.09.2016.  lēmumu (prot. Nr. 10, 9.§).

Rozes kluba zāles izmantošana


1,50, tajā skaitā PVN, no personas, bet ne mazāk kā  

45,00, tajā skaitā PVN, par pasākumu

Ēdamzāles izmantošana Dīķa ielā 6, Raunā


1,50, tajā skaitā PVN, no personas;

Ēdamzāles izmantošana Dīķa ielā 6, Raunā bēru gadījumos


0,50, tajā skaitā PVN, no personas;

Pilskalna estrādes izmantošanu


30,00, tajā skaitā PVN, par pasākumu;

Drustu Tautas nama izmantošanu


1,80, tajā skaitā PVN, no personas, bet ne mazāk kā EUR 55,00, tajā skaitā PVN, par pasākumu;

Drustu pamatskolas ēdnīcas telpas

1,50, tajā skaitā PVN, no personas;

Drustu pamatskolas ēdnīcas telpas, bēru gadījumos 

0,50, tajā skaitā PVN, no personas;

Administrācijas ēkas telpas 

20,00, tajā skaitā PVN, par pasākumu;

Ūdens un kanalizācijas tarifi

Noteikts ar Raunas novada domes 28.12.2016. lēmumu (prot. Nr.14, 6.§).

Rozes ciemā


Maksa par ūdeni, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs

2,91 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par kanalizāciju, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs 

2,46 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par ūdeni, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

0,63 bez PVN bez PVN par m3

Maksa par kanalizāciju, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

0,68 bez PVN par m3

Raunas ciemā


Maksa par ūdeni, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs

1,98 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par kanalizāciju, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs

2,23 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par ūdeni, ja to ņem tikai no krāna un ēkā nav slapjās tualetes

0,50 bez PVN no 1 cilvēka


Maksa par kanalizāciju, ja ēkā nav slapjās tualetes

0,21 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par ūdeni, ja patērētājs dzīvoklī uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

0,62 bez PVN par m3

Maksa par kanalizāciju, ja patērētājs dzīvoklī uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

0,80 bez PVN par m3

Drustu ciemā


Maksa par ūdeni, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs

2,61 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par kanalizāciju, ja nav uzstādīts novada domē reģistrēts ūdens skaitītājs

3,04 bez PVN no 1 cilvēka

Maksa par ūdeni, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

0,84 par m3 bez PVN

Maksa par kanalizāciju, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju

1,15 par m3 bez PVN

Pakalpojumu maksa Raunas novada Dzimtsarakstu nodaļā

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija (tikai jaunlaulātie un liecinieki)

17,22

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.05.2016.  lēmumu (prot. Nr. 5, 13.§).

 Maksā nav iekļauta Valsts nodeva laulības reģistrācijai euro 14,00, pamatojoties uz 27.09.2013. MK not.Nr.906
 

Summas norādītas ar PVN

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ar viesiem

34,44

Laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija, ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā vietā

103,30

Trenažieru zāles apmeklējums

Personām no 18 gadu vecuma


1 apmeklējuma reize

0.70 t.sk. PVN

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 30.10.2013. lēmumu (prot. Nr. 12, 4.§).

Mēneša abonements

5.60 t.sk. PVN

Uzturēšanās maksa Raunas novada pirmskolas izglītības iestādēs

Maksa par bērnu uzturēšanos Raunas un Drustu bērnudārzā

0,36 dienā

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.09.2013. lēmumu (prot. Nr. 10, 8.6.§).

Ēdienu atlieku realizācija

Novada izglītības iestādēs

4,27 mēnesī

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.09.2013. lēmumu (prot. Nr. 10, 8.4.§).

Topogrāfiskā informācijas sniegšana

Maksa noteikta 25.09.2013. saistošajos noteikumos Nr.37 „Grozījumi Raunas novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā”.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (tai skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:pie objekta platības līdz 0.3 ha (ieskaitot)

21,34 viens objekts

pie objekta platības virs 0.3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot)

25,61 viens objekts

pie objekta platības virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

31,30 viens objekts

pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha

10,67

Izpildshēmu pieņemšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datubāzē, reģistrēšana un nosūtīšana pašvaldībai:pie trases garuma līdz 300 m

10,67 viens objekts

pie trases garuma virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

3,56

Galveno būvasu ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai

12,09 viens objekts

Vienas būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai:ielu sarkano līniju pārbaude teritoriju detālajos plānojumos (digitālā veidā), ievadīšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai

12,09 viens objekts


par vienu sarkanās līnijas pirmreizēji koordinētu punktu

3,98

Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datubāzē, reģistrācija un nosūtīšana pašvaldībai

12,09 viens objekts

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot)

32,73 viens objekts

pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha

9,96

Informācijas izsniegšana (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā

2,85 viens objekts

Pakalpojumi Raunas pagasta sabiedriskajā tualetē

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

PVN, EUR

Cena ar PVN, euro

1.

Tualetes apmeklējums:

1.1.

Pirmskolas vecuma bērniem, skolēniem un invalīdiem

1 reize

-

-

-

1.2.

Pārējiem iedzīvotājiem

1 reize

0,17

0,03

0,20

2.

Dušas izmantošana:

2.1.

Trūcīgām un maznodrošinātām personām, invalīdiem un pensionāriem

1 reize

0,71

0,15

0,86

2.2.

Pārējiem iedzīvotājiem

1 reize

1,42

0,30

1,72

3.

Veļas mazgāšanas pakalpojums:

3.1.

Trūcīgām un maznodrošinātām personām, invalīdiem un pensionāriem

1 reize

0,71

0,15

0,86

3.2.

Pārējiem iedzīvotājiem

1 reize

1,42

0,30

1,72

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 23.12.2014. lēmumu (prot.Nr.17,23.§)

Sociālās aprūpes mājās pakalpojums:


Maksa noteikta ar Raunas novada domes 26.10.2016.  lēmumu (prot. Nr. 12, 5.§).

Maznodrošinātām personām

70%


1. līmeņa minimālās aprūpes pakalpojums

8,80 (mēnesī 4h)


2. līmeņa pakalpojums

35,20 (mēnesī 16h)


3. līmeņa pakalpojums

52,80 (mēnesī 24h)

Transporta pakalpojumi uz sociālās aprūpes un medicīnas iestādēm

0,23 km

Pakalpojumi Gatartas pansionātā

Sociālās aprūpes pakalpojums

Gatartas pansionātā

475,- mēnesī

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 23.11.2016. lēmumu (prot. Nr.13, 15.§);

 

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 27.11.2013. lēmumu (prot. Nr. 14, 2.8.§); Raunas novada domes 26.11.2014. lēmumu (prot.Nr.16,23.§)

Pakalpojums „Ciemos”

16,- diennaktī

Auto transporta izmantošana

0,25 par nobraukto km

4,60 par stundu stāvēšanas režīmā

Divpadsmit dzīvokļu mājā „Sprīdīši”: īres maksa

0,21 par 1m2


apkure

1,09 par 1m2


siltais ūdens

4,40 no cilvēka mēnesī

Darbinieku ēdināšana

1,- (pusdienas)

Ēdienu atlieku realizācija

14,- mēnesī

Apbedīšanas pakalpojumi Drustu kapos

Mirušā uzglabāšana kapličā

0.86 (1 diennakts)

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 27.01.2016.  lēmumu (prot. Nr. 1, 16.§).

Maznodrošinātie Raunas novada Drustu pagasta iedzīvotāji no maksas par augstākminētajiem pakalpojumiem tiek atbrīvoti.

Kapličas izmantošana izvadīšanas ceremonijas laikā

1.72

Dvieļu lietošana

0.86

Dažāda inventāra izmantošana (lāpstas, laužņi, apmales, dēļi)

0.52

Skuju nolikšana uz celiņiem un noņemšana (pasūtītāja materiāls)

0,05 1m

Kapu vietas nospraušana, ierādīšana jaunā vietā:vienvietīgā (3x2,5 m)

2.58


divvietīgā (3x3 m)

3.10 


trīsvietīgā (3x4 m)

3.45


četrvietīgā (3x 5 m)

4.31

Ikgadēja nomas maksa par kapavietu

0.28 1m2

Raunas tūrisma informācijas centra pakalpojuma izmaksas Maksa noteikta ar Raunas novada domes 26.04.2017. lēmumu (prot. Nr. 5, 9.§).
Velosipēda noma 1.00 ar PVN stundā
Ekskursija ar gidu
2.50 ar PVN no personas, minimālais cilvēku skaits grupā 15 cilvēki

Transportlīdzekļu nomas tarifs

Pasažieru autobusam ar vietu skaitu 17:   Maksa noteikta ar Raunas novada domes 27.07.2016. lēmumu (prot. Nr. 7, 2.§) 

 budžeta iestādēm 

 4.87 bez PVN stundā  un 0.10 bez PVN par  nobraukto kilometru

 citām organizācijām 

 7.82 bez PVN stundā  un 0.10 bez PVN par  nobraukto kilometru
Mikroautobusam ar vietu skaitu 8:   

budžeta iestādēm

 4.36 bez PVN stundā  un 0.10 bez PVN par  nobraukto kilometru

citām organizācijām

 5.67 bez PVN stundā  un 0.10 bez PVN par  nobraukto kilometru
Pacēlājam MTZ  12.02 bez PVN  stundā Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.01.2017. lēmumu (prot. Nr. 1, 3.§)
Traktoram Belarus  17.68 bez PVN  stundā      Atpakaļ