Izsoles 2018.gads 

Kustamās mantas - cirsmas "Pie Kalna Bērziem", atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu “Pie Kalna Bērziem”, Drustu pagasts, Raunas novads, kadastra Nr. 4248 008 0092, kopplatība 5 ha, apjoms 991,57 m3, 1.meža kvartāls, 1; 2; 4; 5; 6; 7 nogabals, cirtes paņēmiens – kailcirte.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 23.jūlijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 20.jūlijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 24 000,00 (divdesmit četri tūkstoši euro 00 centi), dalības maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda EUR 2 400,00 (divi tūkstoši četri simti euro 00 centi) - jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.

Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāju G. Rekmani pa tālruni 29357680. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi

Vēršam uzmanību uz precizētiem faktiskajiem m3 apjomiem 


 

Nekustamā īpašuma "Gaišmājas", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gaišmājas”, Drustu pagasts, Raunas novads. Uz nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 27.augustā plkst. 11.30. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 24.augustam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 11 600,00 (vienpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 160,00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi


 

Nekustamā īpašuma "Zaļkalni 1", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zaļkalni 1”, Drustu pagasts, Raunas novads.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 27.augustā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 24.augustam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2 805,00 (divi tūkstoši astoņi simti pieci euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 280,05 (divi simti astoņdesmit euro 05 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi


 

Nekustamā īpašuma "Zaļkalni 2", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zaļkalni 2”, Drustu pagasts, Raunas novads.

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2018. gada 27.augustā plkst. 10.45. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 24.augustam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2 220,00 (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 222,00 (divi simti divdesmit divi euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi 


 

Nekustamā īpašuma "Ģībēnu izgāztuve", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ģībēnu izgāztuve”, Drustu pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 18.jūnijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 15.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 1 300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi 


 

Nekustamā īpašuma "Pie Siernīcām", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Siernīcām”, Drustu pagasts, Raunas novads. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 18.jūnijā plkst. 10.45. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 15.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi 


 

Nekustamā īpašuma "Pie Jaunpērlēm", Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Jaunpērlēm”, Drustu pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 18.jūnijā plkst. 11.30. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 15.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruņiem 64119902, 22016948. 

Izsoles noteikumi 


Vieglās automašīnas pārdošana par brīvu cenu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 1. punktu par brīvu cenu pārdod kustamo mantu - vieglo automašīnu Audi 80 ar valsts reģistrācijas Nr.FV2082

Nosacītā cena EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi).

Kustamās mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāju Guntaru Rekmani pa tālruni 29357680. Informācija pa tālruni - 64119902. 

Izsoles rezultāts:

Līgums par atsavināmā objekta – kustamās mantas - vieglās automašīnas Audi 80 ar valsts reģistrācijas Nr.FV2082, pirkšanu 2018.gada 29.martā noslēgts ar fizisku personu. 


 

Nekustamā īpašuma “Pie Mindaugiem”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Mindaugiem”, Drustu pagasts, Raunas novads.  

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 10.aprīlī plkst. 10.30. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 9.aprīlim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 2 300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta - nekustamā īpašumā “Pie Mindaugiem”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 42480020098, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,9 ha, t.sk. 1,63 ha lauksaimniecības zeme (ganības), 0,23 ha krūmāji, 0,04 ha zem ūdeņiem – pirkšanu noslēgts 08.052018. ar Jaunpiebalgas pagasta G.Vilkas zemnieku saimniecību "MEŽA ŽAGARI", Reģistrācijas Nr.54101031661, par nosolīto cenu EUR 7 300,00 (septiņi tūkstoši trīs simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2018.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Pie Mindaugiem”, Drustu pagastā, Raunas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu.”, (Prot.Nr.6.,2.2§.)  


 

Nekustamā īpašuma “Ģībēnu izgāztuve”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ģībēnu izgāztuve”, Drustu pagasts, Raunas novads.  

Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā 2018. gada 10.aprīlī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2018. gada 9.aprīlim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 1 300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 130,00 (viens simts trīsdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 22016948.

Izsoles noteikumi
      Atpakaļ