Publiskie iepirkumi 2018.gads
 

 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/8
Iepirkuma proceduras veids: Atklats konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Raunas novada grants celu parbuve, piesaistot Eiropas Savienibas Eiropas Lauksaimniecibas fonda lauku attistibai (ELFLA) un Lauku attistibas programmas (LAP) pasakuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” lidzfinansejumu
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 02.05.2018. Plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistema (https://www.eis.gov.lv/EIS/)
Iepirkuma dokumentacija:
7. PIELIKUMS Tehniskais projekts un Darbu apjomi (MS Excel fails)
 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/7
Iepirkuma proceduras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Ielu virsmas divkartu apstrade Rauna, Raunas novada
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 09.04.2018. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija: Nolikums; 4.pielikums Darbu apjomi (MS Excel fails);
 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/6
Iepirkuma proceduras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Cesu ielas udensvada un kanalizacijas inženiertikli un buves
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 14.03.2018. Plkst.10:00
Ligums: šeit
 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/5
Iepirkuma proceduras veids: Atklats konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Partikas produktu piegade Gatartas pansionatam
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 26.03.2018. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija: Nolikums; 6.pielikums Tehniskais/Finanšu piedavajums
 
 
 
 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/4
Iepirkuma proceduras veids: Atklats konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Partikas produktu piegade Raunas novada izglitibas iestadem
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 21.03.2018. Plkst.10:00
 

 
 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2018/1
Iepirkuma proceduras veids: 9.panta iepirkums 
Iepirkuma priekšmets: Interaktiva izzinas un dabas takas izveide Raunas pilsdrupu teritorija
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 16.01.2018. Plkst.10:00
 
 
      Atpakaļ