Raunas novads

Aktualitātes


Projekts "Proti un dari!"
27.03.2018


 

Projekts "Proti un dari!"

Projekts: "PROTI un DARI!" 
Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Stratēģiskais partneris: Raunas novada pašvaldība
Programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" 
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
 
Pašvaldības un to stratēģiskie partneri projektā veiks šādas aktivitātes:
 1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
 2. mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
 3. mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
 2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences; 
 3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
 4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
 • regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
 • individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs, - neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
 • speciālistu konsultācijas,
 • dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
 • brīvprātīgā darba aktivitātes,
 • iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
 • ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
 • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.
Projekta kopējās izmaksas: 18 770,40 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 5. septembris līdz 2018. gada 31.decembris
Projekta vadītāja: Sociālā dienesta darbiniece Sandra Fišmeistere
Kontaktinformācija: socrauna@rauna.lv tālr.: 64177620, 26361803 
 

TERMINI

NEET jaunietis - jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās;
Mērķa grupas jaunietis - jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks;
Programmas vadītājs - persona, kurai ir augstākā izglītība, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura pārrauga darbu ar mērķa grupas jauniešiem konkrētajā pašvaldībā un nodrošina viņu iesaisti projektā;
Mērķa grupas jaunieša mentors - pilngadīga persona, kura projekta ietvaros ir apguvusi finansējuma saņēmēja organizēto mācību programmu un kura sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
Mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumi - darbību kopums, kas ietverts mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā un vērsts uz jauniešu prasmju attīstību - psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu, nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi, brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs.
Mērķa grupas jaunieša profilēšana - mērķa grupas jaunieša sākotnējā izpēte, kas ietver padziļinātu sociālpsiholoģisko un ekonomisko problēmu izpēti, jaunieša izglītības, darba, brīvā laika, sabiedriskās darbības, iepriekšējās pieredzes un esošo prasmju apzināšanu, personības izpēti, interešu un prasmju attīstības vajadzību apzināšanu un kas veikta atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;
Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma - atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām veidots pasākumu kopums, lai sekmētu jaunieša iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, un iesaisti Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Ja Jums ir zināmi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, kā arī nav reģistrējušie Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, lūdzu sniegt informāciju par šim jauniešiem pa tel.64177620, 26361803, lai palīdzētu viņiem iesaistīties izglītībā, aroda apguvē, jauniešu centru vai nevalstisko organizāciju darbībā!

Sandra Fišmeistere,
Projekta „PROTU un DARI” programmas vadītāja
64177620, 26361803
 
       Atpakaļ