Raunas novads

Aktualitātes


84187

"Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrāde
19.02.2018


 

Par dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes pēdējo uzraudzības grupas sanāksmi 

Raunas novada dome informē, ka 2018. gada 15. februārī notika īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma "Raunas Staburags" dabas aizsardzības plāna izstrādes 3. uzraudzības grupas sanāksme, kas vienlaikus ir plāna izstrādes procesa noslēdzošā sanāksme. Sanāksmē piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotās uzraudzības grupas, Raunas novada domes pārstāvji un novada iedzīvotāji.

Sanāksmes darba kārtības jautājumi:

1. Informācija par sabiedriskajā apspriešanā saņemtajiem un plānā iekļautajiem priekšlikumiem, kā arī par pašvaldības atzinumu. (informēja plāna izstrādes vadītājs Ilmārs Bodnieks);

2. Uzraudzības grupas locekļu un plāna izstrādātāja apstiprinājums ar parakstu protokolā par plāna izstrādi atbilstoši Ministru kabineta 09. 10.2007. noteikumiem Nr. 686 ,,Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. 

Pēc diskusijām vienojāmies, ka apstiprinājums protokolā tiks sniegts pēc dabas aizsardzības plāna gala versijas nosūtīšanas katram uzraudzības grupas dalībniekam, lai pilnībā var iepazīties ar izstrādāto plānu un tad sniegt apstiprinājumu protokolā ne vēlāk kā vienas darba nedēļas laikā.

Savukārt, divu nedēļu laikā pēc uzraudzības grupas pēdējās sanāksmes, izstrādātājs noformēs plānu atbilstoši ministru kabineta noteikumu prasībām un iesniegs Dabas aizsardzības pārvaldē. Dabas aizsardzības pārvalde triju nedēļu laikā izvērtē, vai plāns noformēts atbilstoši šo noteikumu prasībām, un, ja plāna noformējums atbilst šo noteikumu prasībām, plānu iesniedz apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā (VARAM).

Informāciju sagatavoja: Daina Kļaviņa, projekta “Dabas lieguma “Raunas Staburags”, dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” vadītāja 
      Atpakaļ