Paziņojuma

datums

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Piedāvājuma

iesniegšanas

termiņš

Pielikumi/Piezīmes

05.08.2016.

Raunas novada pašvaldība

Raunas pilsdrupu ziemeļu korpusa konservācija, Rauna,Raunas pagasts,Raunas novads

11.08.2016., plkst.10.00

Uzaicinājums
Darbu apjomi