Lēmums Nr. 5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu