Nekustamā īpašuma – ūdenstilpes – “Kreiļu ezers”, Drustu pagasts, Raunas novads, nomas tiesību izsole