Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu