Raunas novada domes Ārkārtas situācijas komisijas sanāksmes lēmumi