ZAAO realizēs projektu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes attīstībai