Ar 2019. gada 28. februāri tiek likvidēta Raunas novada pašvaldības iestāde “Raunas novada bāriņtiesa”.

Ar 2019.gada 01. martu darbu sāks jaunizveidotā pašvaldības iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”. Bāriņtiesas darbības teritorija ir Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu administratīvās teritorijas, kurās ietilpst novadu veidojošās teritoriālās vienības:

 • Amatas novadā- Drabešu pagasts, Amatas pagasts, Skujenes pagasts, Nītaures  pagasts, Zaubes pagasts;
 • Jaunpiebalgas novadā- Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts;
 • Līgatnes novadā- Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts;
 • Pārgaujas novadā- Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts;
 • Raunas novadā- Drustu pagasts, Raunas pagasts

Bāriņtiesas juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis.

INFORMĀCIJA PAR APVIENOTĀS BĀRIŅTIESAS KONTAKTIEM UN PIEŅEMŠANAS LAIKIEM: Skatīt šeit…

 


 

Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, Civillikums, MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 ”Bāriņtiesas darbības noteikumi”, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Administratīvā procesa likums un citi ārējie normatīvie tiesību akti.

 Bāriņtiesas pienākumi:

 • aizstāvēt  bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

Bāriņtiesas kompetence

Bērna personisko interešu un tiesību aizstāvība – bāriņtiesa lemj:

 • par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
 • par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu personai, kura neaudzina bērnu, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
 • par bērna uzvārda, vārda  vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
 • par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja bērna māte mirusi, ja tiesa bērna māti vai tēvu atzinusi par rīcībnespējīgu vai ja bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.

Bērna aprūpes un aizgādības tiesību atņemšana, atjaunošana – bāriņtiesa lemj:
par aprūpes tiesību atņemšanu vecākam, ja:
ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
vecāks ir devis piekrišanu adopcijai;
konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.
par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākam, ja zuduši šķēršļi, kas bija par pamatu aprūpes tiesību atņemšanai;
par nepieciešamību, (izņemot gadījumus, kad aprūpes tiesības nav iespējams atjaunot no vecāka 
neatkarīgu apstākļu dēļ), sniegt prasību tiesā aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, ja gada laikā no aprūpes tiesību atņemšanas nav iespējams tās atjaunot un:
vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (piem., konstatēta vardarbība pret bērnu);
vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību;
vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai.

Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana – bāriņtiesa lemj:
par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
par aizbildņa atcelšanu, ja konstatēta bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība;
par aizbildņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas atbilstoši CL un Bāriņtiesu likuma prasībām.

Audžuģimeņu jautājumos – bāriņtiesa lemj:
par ģimenes vai personas atbilstību audžuģimenes pienākumu pildīšanai;
par audžuģimenes statusa piešķiršanu, vai statusa atņemšanu, ja konstatēts, ka audžuģimene nepilda pienākumus atbilstoši bērna interesēm, vai atsakās no pienākumu pildīšanas; 
par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā – bāriņtiesa lemj:
par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Adopcijas jautājumos – bāriņtiesa lemj:
par personas atzīšanu par adoptētāju;
par brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;
par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
par bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
par adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Aizgādnības jautājumos bāriņtiesa saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu
ieceļ aizgādni.

Bērnu mantisko interešu un tiesību aizsardzība- bāriņtiesa lemj:
par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
par īpašuma iegūšanu bērnam;
par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda mantu neatbilstoši bērna interesēm;

Bāriņtiesa ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami:
saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības vai viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
aizgādības tiesību atņemšanai vai atjaunošanai;
paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai.

Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli bāriņtiesas sēdē.

Bāriņtiesas lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām.

Apliecinājumu funkciju izpilde.

Notariālās darbības

Bāriņtiesa Civillikumā un likumā Bāriņtiesu likums noteiktā kārtībā, izdara apliecinājumus, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem. Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

Bāriņtiesa iekasē šādas nodevas:
par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro
par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Personas, kuras vēršas bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus.

Raunas novada bāriņtiesas pārskata ziņojums par 2018.gadu
Raunas novada bāriņtiesas pārskata ziņojums par 2017.gadu
Raunas novada bāriņtiesas pārskata ziņojums par 2016.gadu