Nodaļas vadītāja: Linda Zūdiņa
Adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
Tel.nr. 64107723
E-pasts: [email protected]
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 10.00-16.00, pārtraukums 13.00-14.00

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi:

 • Dzimšanas reģistrēšana
 • Paternitātes noteikšana
 • Laulību reģistrācija
 • Vārda, uzvārda ieraksta maiņa
 • Tautības ieraksta maiņa
 • Miršanas reģistrācija
 • Civilstāvokļa reģistru papildināšana, labošana un anulēšana
 • Atkārtotu apliecību izsniegšana
 • Konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos

 

Dzimšanas reģistrēšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • Ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegta medicīnas apliecība (oriģināls), kas apliecina dzimšanas faktu;
 • Vecāku pases vai cits dokuments, kas aizstāj pasi ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto personas kodu, ja paziņojumu izdara vecāki;
 • Laulības apliecība, ja abi vecāki ir savstarpēji laulāti.

Par bērna piedzimšanu mēneša laikā ir jāpaziņo  dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī bērns piedzimis, vai dzimtsarakstu nodaļai pēc viena vai abu vecāku dzīvesvietas.

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu pirmkārt ir bērna tēvam un mātei. Bērna vecāki var rakstveidā pilnvarot arī citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.

Gadījumos, kad bērna vecāki ir miruši vai citu iemeslu dēļ nevar paziņot par bērna piedzimšanu, paziņojumu izdara Civilstāvokļa aktu likumā noteiktās personas.

Paziņojot par bērna piedzimšanu, dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un dzimšanas reģistrācijai nepieciešamās ziņas, kuras tiek ierakstītas dzimšanas reģistrā.

Reģistrējot bērna dzimšanas faktu, dzimšanas reģistrā ziņās par vecākiem ieraksta abus vecākus, ja bērna tēvs ir laulībā ar bērna māti vai ja paternitāte atzīta, iesniedzot noteiktas formas paternitātes atzīšanas iesniegumu līdz bērna piedzimšanai vai līdz dzimšanas fakta reģistrācijai.

Reģistrējot bērna dzimšanu, kas piedzimis pēc tēva nāves, laulības šķiršanas vai laulības atzīšanas par neesošu, par bērna tēvu ieraksta mātes bijušo vīru, ja no brīža, kad miris tēvs, šķirta vai atzīta par neesošu laulība, nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.

Ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās, bet bērna māte šajā laikā jau ir stājusies jaunā laulībā, par bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.

Pēc reģistrācijas dzimšanas reģistra aktu ierakstus (2 eksemplāros) paraksta persona, kas paziņojusi par bērna piedzimšanu, un dzimtsarakstu nodaļas vadītājs.

Reģistra aktu ierakstus apstiprina ar valsts ģerboņa zīmogu.

Pēc dzimšanas reģistrācijas paziņotājs saņem dzimšanas apliecību.

Dzimtsarakstu nodaļa dzimšanas reģistrāciju izdara bezmaksas un nekavējoties, tiklīdz iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un ziņas.

Saņemamie dokumenti:

 • Dzimšanas apliecība.

 


 

Paternitātes noteikšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums, ko paraksta abi vecāki;
 • Bērna dzimšanas apliecība, ja bērnam dzimšana reģistrēta;
 • Vecāku pases vai cits personu apliecinošs dokuments;
 • Tiesas spriedums par paternitātes atzīšanu, ja paternitāte netiek atzīta brīvprātīgi.

Paternitātes atzīšana notiek pamatojoties uz paternitātes noteikšanu ar tā brīvprātīgu atzīšanu vai tiesas spriedumu.

Ja līdz dzimšanas reģistrācijai paternitāte nav noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti.

Ja bērna tēvs vēlas atzīt bērnu par savu, tad nepieciešams veikt paternitātes atzīšanu.

Paternitāti var arī atzīt pirms bērna dzimšanas.

Paternitāti atzīst ar ierakstu dzimšanas reģistrā, bērna tēvam un mātei iesniedzot kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā, kurā ir reģistrēta vai tiks reģistrēta bērna dzimšana.

Līdz bērna 12 gadu vecuma sasniegšanai bērna paternitātes atzīšanas jautājumu izlemj vecāki, savukārt, atzīstot paternitāti bērnam vecākam par 12 gadiem, bērnam ir jāierodas kopā ar vecākiem dzimtsarakstu nodaļā, lai rakstiski apstiprinātu piekrišanu paternitātes atzīšanai.

Ja viens no vecākiem nevar ierasties  dzimtsarakstu nodaļā iesniegt paternitātes atzīšanas iesniegumu, viņa paraksta īstumu iesniegumā, tāpat arī pilngadīgā bērna, ja viņš nevar ierasties dzimtsarakstu nodaļā, piekrišanu paternitātes atzīšanai ir notariāli jāapliecina.

Ja bērna dzimšana jau reģistrēta, vecāku kopīgam paternitātes atzīšanas iesniegumam pievieno bērna dzimšanas apliecību.

Ja saņemts paternitātes atzīšanas iesniegums vai tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu, tad bērna dzimšanas reģistra ierakstu papildina ar ziņām par bērna tēvu, ja nepieciešams, maina bērnam (arī pilngadīgam) uzvārdu un izsniedz jaunu dzimšanas apliecību. Agrāk izsniegto dzimšanas apliecību anulē.

Dzimtsarakstu nodaļa par dzimšanas reģistra ieraksta papildināšanu paziņo Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīvam, lai papildinātu reģistra ieraksta otro eksemplāru, kā arī paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļai par veiktajiem civilstāvokļa reģistra ieraksta papildinājumiem un/vai labojumiem.

Dzimtsarakstu nodaļa paternitātes atzīšanu veic bez maksas.

Saņemamie dokumenti:

 • Jauna dzimšanas apliecība bērnam.

 


 

Laulību reģistrācija

Iesniedzamie dokumenti:

 • Abu laulājamo pases;
 • Noteiktas formas kopīgi parakstīts iesniegums;
 • Vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas stājas laulībā, nav pilngadīga;
 • Personām, kas agrāk bijušas citā laulībā – dokuments, par iepriekšējās laulības izbeigšanos;
 • Jebkuras bankas izsniegta maksājumu kvīts par pakalpojuma samaksu vai maksājumu apliecinošs dokuments no Raunas novada domes;
 • Ārvalstniekam papildus minētajiem dokumentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegta apliecība ar tulkojumu latviešu valodā par to, ka viņam nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.

Lai divas personas noslēgtu savstarpējas laulības, tām uz vietas ir jāaizpilda noteiktas formas kopīgi parakstīts iesniegums, ko iesniedz dzimtsarakstu nodaļā.

Raunas novadā laulības reģistrācija notiek Raunas novada domes otrajā stāvā (Vidzemes ielā 2). Laulību noslēdz noteiktā dienā, klāt esot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Par noslēgto laulību tūlīt izdara ierakstu laulību reģistrā.

Laulību reģistra aktu ierakstus (2 eksemplāros) paraksta abi laulātie, liecinieki un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Reģistra ierakstu apstiprina ar valsts ģerboņa zīmogu.

Par laulību reģistrāciju jebkurā bankā vai Raunas novada domē ir jāsamaksā valsts nodeva LVL 9,84/ EUR 14. Par papildus piedāvāto svinīgo pakalpojumu izmantošanu tiek noteiktas atsevišķas, ar novada domes lēmumu pieņemtas maksas.

Pēc laulības reģistrācijas laulātajiem tūlīt izsniedz laulības apliecību. Pēc laulību reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļa sagatavo un nosūta informāciju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Laulību reģistra akta ieraksts tiek glabāts dzimtsarakstu nodaļas arhīvā.

Saņemamie dokumenti:

 • Laulības apliecība.

Par Dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrācijas ceremonijas izmaksām

Apstiprinātas sekojošas izmaksas Raunas novada Dzimtsarakstu nodaļā:
•    Euro 14,23- svinīga laulības reģistrācijas ceremonija (tikai jaunlaulātie un liecinieki);
•    Euro 28,46- svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ar viesiem;
•    Euro 85,37- laulības reģistrācijas svinīgā ceremonija, ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā vietā.

* Pakalpojuma maksā nav iekļauta valsts noteiktā pievienotās vērtības likme.
* Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības reģistrāciju.
* Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Raunas novada pamatbudžetā.

 


 

Vārda, uzvārda ieraksta maiņa

Vārdu vai uzvārdu var mainīt 15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 • vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • personai mainīts dzimums;
 • viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.

Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:

 • persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;
 • personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem;
 • persona nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus.

Ja persona vēlas mainīt vārdu un/vai uzvārdu, tai personīgi jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļai pēc dzīvesvietas noteiktas formas iesniegums, norādot tajā vārda vai uzvārda maiņas iemeslu, kā arī izmaiņu veikšanai nepieciešamie dokumenti.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 2. iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu – jāiesniedz oriģināls;
 3. nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai – jāiesniedz oriģināls;
 4. fotogrāfija 4,5×3,5 cm;
 5. kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls.

Dzimtsarakstu nodaļa izskata maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un vārda, uzvārda maiņas dokumentus un pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību.

Lēmumu vārda vai uzvārda maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors. Ar šo lēmumu iesniedzējam 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tam izsniedz jaunu pasi.

Iesniegumam par vārda un/vai uzvārda maiņu pieteicējs pievieno kvīti par valsts nodevu 71,14 euro apmērā (par katru atsevišķi) samaksu.

 


 

Tautības ieraksta maiņa

Persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss un ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 2. tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību – jāuzrāda oriģināli;
 3. nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana tautības ieraksta maiņai – jāiesniedz oriģināls;
 4. ja izvēlētā tautība ir “latvietis” – dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi – jāuzrāda oriģināls;
 5. kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls.Nepieciešamo dokumentu oriģināliem pielīdzināmi notariāli apliecināti šo dokumentu noraksti vai kopijas.Ja 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kura nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonis, bet kurai ir Iedzīvotāju reģistra piešķirts personas kods un pastāvīga dzīvesvieta Latvijā, vēlas mainīt tautības ierakstu, šis pilsonis vai persona iesniedz dzimtsarakstu nodaļā pēc dzīvesvietas iesniegumu, norādot tajā tautības ieraksta maiņas iemeslu, kā arī izmaiņu veikšanai nepieciešamos dokumentus.

Iesniegumam par tautības ieraksta maiņu pieteicējs pievieno kvīti par valsts nodevu 50 latu apmērā samaksu.

Tautības ieraksta maiņas iesniegumu izskata un attiecīgo lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atļauju iesniedzēja tautības ieraksta maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments viena mēneša laikā no nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Šī atļauja ir dokuments, kas apliecina tautības ieraksta maiņas likumīgumu.

Par atļauju vai atteikumu mainīt tautības ierakstu dokumentos iesniedzējam paziņo Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

Ja atļauja netiek dota, pēc paziņojuma saņemšanas iesniedzējs viena mēneša laikā lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Pamatojoties uz tautības maiņu, tā dzimtsarakstu nodaļa, kurā glabājas nepieciešamais civilstāvokļa reģistrs, izdara labojumus vai papildinājumus attiecīgajos civilstāvokļa reģistros un dokumentos par tautības ieraksta maiņu.

Ar šo brīdi iesniedzēja tautība ir mainīta.
Personai, kurai mainīta tautība, mēneša laikā jāgriežas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tai izsniedzama jauna pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Saņemamie dokumenti:

 • Pase vai cits personu apliecinošs dokuments ar atzīmi par tautības maiņu;
 • Iesniedzēja dzimšanas apliecība vai tās noraksts ar atzīmi par tautības maiņu otrajā pusē;
 • Laulības apliecība vai tās noraksts ar atzīmi par tautības maiņu otrajā pusē, ja iesniedzējs ir laulībā;
 • Nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības vai to noraksti ar atzīmi par tautības maiņu otrajā pusē, ja iesniedzējam ir nepilngadīgi bērni.

 


 

Miršanas reģistrācija

Iesniedzamie dokumenti:

 • Ārsta izsniegtas apliecības oriģināls par nāves iestāšanos;
 • Mirušās personas pase vai dokuments, kas aizstāj pasi, ja tāds pastāv.

Par miršanas faktu jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras iecirknī persona ir mirusi, mirušais atrasts, vai pēc mirušā pēdējās dzīvesvietas, vai dzimtsarakstu nodaļai pēc vietas, kur atrodas tiesa, kas pieņēmusi spriedumu par personas izsludināšanu par mirušu vai miršanas fakta konstatēšanu.

Par miršanas faktu ir jāpaziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Miršanas faktu apliecina ārstniecības iestādes izsniegta apliecība, tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai prokuratūras paziņojums par represētās personas nāvi.

Par miršanas faktu paziņojums ir jāizdara mutvārdos, izņemot Civilstāvokļa aktu likumā paredzētos gadījumos, kad par miršanu paziņo rakstveidā noteiktu juridisko personu vadītāji vai viņu pilnvarotās personas.

Ieinteresētā persona var pilnvarot apbedīšanas biroju veikt visas ar miršanas fakta reģistrāciju nepieciešamās darbības. Papildus, paziņojot par miršanas faktu, dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz mirušā personību apliecinošs dokuments (pase) un jāsniedz miršanas reģistrācijai nepieciešamās ziņas, kuras tiek ierakstītas miršanas reģistrā.

Pēc reģistrācijas miršanas reģistra aktu ierakstus (2 eksemplāros) paraksta persona, kura paziņojusi par miršanas faktu, un dzimtsarakstu nodaļas vadītājs. Reģistra aktu ierakstus apstiprina ar valsts ģerboņa zīmogu.

Pēc miršanas fakta reģistrācijas pieteicējam izsniedz miršanas apliecību.

Papildus dzimtsarakstu nodaļa sagatavo informāciju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Vienu miršanas reģistra aktu ieraksta eksemplāru saglabā dzimtsarakstu nodaļas arhīvā, bet otru nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

Noteiktos gadījumos dzimtsarakstu nodaļa nosūta nepieciešamo informāciju citām saistītajām iestādēm.

Pakalpojums ir bezmaksas un tiek sniegts nekavējoties pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas.

Saņemamie dokumenti:

 • Miršanas apliecība.

 


 

Civilstāvokļa reģistru papildināšana, labošana un anulēšana

Pakalpojumu sniegšanas gadījumi:

 • Laulību reģistra aktu ierakstu labojumi, papildinājumi pēc pieprasījuma;
 • Dzimšanas reģistra aktu ierakstu labojumi, papildinājumi pēc pieprasījuma;
 • Miršanas reģistra aktu ierakstu labojumi, papildinājumi pēc pieprasījuma.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Ieinteresētās personas iesniegums;
 • No papildināmā vai kļūdainā reģistra izrakstītais dokuments (apliecība vai izziņa);
 • Dokumenti, kas pamato civilstāvokļa reģistra ieraksta papildināšanas vai labošanas nepieciešamību;
 • Jebkuras bankas izsniegta maksājumu kvīts par pakalpojuma samaksu, ja pieteicējs netiek atbrīvots no samaksas veikšanas.

Izmaiņas personas civilstāvokļa akta reģistra ierakstā, to papildinot vai labojot, veic uz dzimtsrakstu nodaļas atzinuma, ieinteresētās personas iesnieguma, tiesas sprieduma vai administratīva akta pamata.

Dzimtsarakstu nodaļa ir tiesīga pieprasīt nepieciešamos civilstāvokļa reģistra ieraksta norakstus u.c. pierādošus dokumentus.

Iesniegumus par ārvalstīs reģistrēta civilstāvokļa reģistra papildināšanu vai labošanu iesniedz tiesā pēc iesniedzēja dzīves vietas.

Atzinumu apstiprina dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ar savu parakstu un nodaļas zīmogu. Atzinuma eksemplāru skaits atkarīgs no labojamo reģistru skaita. Atzinuma viens eksemplārs tiek pievienots lietai, bet otro eksemplāru izsniedz pieteicējam.

Iesniegumus par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu vai labošanu dzimtsarakstu nodaļa izskata viena mēneša laikā. Termiņu var saīsināt vai pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pakalpojuma valsts noteiktā nodeva ir Ls 4,92/ EUR 7, kurus samaksāt var jebkurā bankā vai Raunas novada domē.

Saņemamie dokumenti:

 • Jauna civilstāvokļa reģistrācijas apliecība, ja papildinājumi vai labojumi izdarīti sakarā ar paternitātes atzīšanu, adopciju, dzimuma maiņu;
 • Esošā civilstāvokļa reģistrācijas apliecība ar atzīmi apliecības otrajā pusē par izdarītajām izmaiņām civilstāvokļa reģistrā, ja papildinājumi vai labojumi izdarīti sakarā ar vārda, uzvārda, pilsonības (pavalstniecības) vai tautības maiņu;
 • Izziņa, ja labo vai papildina mirušas personas civilstāvokļa reģistru.

 


 

Atkārtotu apliecību izsniegšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • Iesniegums un pase, ja nepieciešama atkārtota apliecības izdošana;
 • Iesniegums, ja nepieciešama izziņas vai izraksta no reģistra izdošana;
 • Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izdošanu pamatojoši dokumenti, ja civilstāvokļa reģistra ieraksts neattiecas uz personu, kura to pieprasa;
 • Tiesu, izmeklēšanas iestāžu, dzimtsarakstu nodaļas iesniegums, ja nepieciešams izsniegt civilstāvokļa reģistru ierakstu izrakstus, kopijas;
 • Jebkuras bankas izsniegta maksājumu kvīts par pakalpojuma samaksu.

Pēc personu lūguma, pamatojoties uz civilstāvokļa reģistra ierakstu, dzimtsarakstu nodaļa, bet, ja tajā reģistrs nav saglabājies un iesniedzējs ir juridiska persona, tad Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīvs (Kaļķu iela 24, Rīga, LV 1050), izsniedz atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības, izziņas vai izrakstus no reģistra.

Ja dzimtsarakstu nodaļā attiecīgie reģistri nav vai tie ir nepilnīgi un pieprasītājs ir fiziska persona, tad dzimtsarakstu nodaļa paziņo par to iesniedzējam un norāda, kur iesniedzējam vērsties tālāk. Līdz ar to dzimtsarakstu nodaļa ar fizisku personu nekādas darbības neturpina.
Atkārtotu apliecību izsniedz gadījumos, ja attiecīgais civilstāvoklis uz izrakstīšanas brīdi ir spēkā personai, par kuru izdarīts civilstāvokļa reģistrs.

Atkārtotu apliecību izsniedz pašai personai vai viņas pilnvarotai personai. Ja civilstāvokļa reģistra ieraksts neattiecas uz personu, kura to pieprasa, bet šī persona pierāda savu tiesisko ieinteresētību, tai izsniedz izziņu vai izrakstu.

Iesniegumu izsniegt atkārtotu apliecību, izziņu vai izrakstu ieinteresētā persona iesniedz (nosūta) dzimtsarakstu nodaļai, kurā atrodas attiecīgais civilstāvokļa reģistrs.

Iesniegumus izsniegt atkārtotas apliecības, izziņas vai izrakstu pārbauda pēc reģistru ierakstiem iesniegumā uzrādītā gada grāmatā, bet, ja ieraksta šī gada reģistros nav, pārbauda citu gadu reģistrus pirms un pēc iesniegumā uzrādītā civilstāvokļa reģistrācijas gada.

Atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības izraksta atbilstoši civilstāvokļa reģistru ierakstiem. Par atkārtotas apliecības izsniegšanu izdara atzīmi attiecīgā reģistra ierakstā, norādot tās izsniegšanas datumu.

Dzimtsarakstu nodaļā atkārtotas apliecības, izziņas vai izrakstus izsniedz tajā pašā dienā pēc personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas pret parakstu apliecību vai izziņu uzskaites žurnālā.

Ja iesniegums saņemts pa pastu, atkārtotu apliecību, izziņu vai izrakstu no ieraksta ne vēlāk kā mēneša laikā no tā saņemšanas dienas nosūta dzimtsarakstu nodaļai pēc pieprasītāja dzīves vietas, paziņojot par to iesniedzējam.

Civilstāvokļa reģistru ierakstu izrakstus un kopijas izsniedz (nosūta) tikai pēc dzimtsarakstu nodaļu, tiesu un izmeklēšanas iestāžu pieprasījuma.

Par atkārtotas apliecības izsniegšanu valsts noteiktā nodeva ir EUR 7.00 Par izziņu vai izrakstu nodeva noteikta domes cenrādī.

Saņemamie dokumenti:

 • Atkārtota apliecība – ja iesniedzēja civilstāvoklis uz izrakstīšanas brīdi ir spēkā;
 • Izziņa – ja civilstāvokļa reģistra ieraksts neattiecas uz iesniedzēju;
 • Ieraksta izraksts, kopija – tikai pēc tiesas, izmeklēšanas iestāžu, dzimtsarakstu nodaļas pieprasījuma.

 

Konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.