Adrese: Valmieras iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
Tālr.: 6417 7620; 2636 1803
e-pasts: socrauna@rauna.lv
Reģistrēts labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 2010. gada 23. martā, reģ.Nr.461

Sociālā dienesta vadītāja: Ieva Ozola
Sociālā darbiniece darbā ģimenēm ar bērniem: Inna Masule
Sociālā darbiniece: Sandra Fišmeistere
Sociālā darbiniece Drustu pārvaldē: Valda Zvaigznīte
Sociālā aprūpētāja: Laila Saleniece
Sociālā aprūpētāja: Linda Kostova
Psihologs: Dace Plotkāne

Klientu pieņemšanas laiks Raunā un Drustos

Pirmdiena 9.00 – 12.00
Otrdiena 9.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 12.00
Ceturtdiena 9.00 – 12.00
Piektdiena Klientus nepieņem!

Psihologa darba laiks
Pirmdienās 10:00 – 16:00
Iepriekš vienojoties pa tālr. 26035737

Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem, kuru pamatdzīvesvieta ir deklarēta Raunas novada administratīvajā teritorijā.

Sociālais dienests nodrošina novada iedzīvotājiem iespēju saņemt profesionālu sociālo darbinieku konsultācijas, atbalstu un palīdzību radušos grūtību risināšanā, lai attīstītu personas spējas pašam sevi nodrošināt, risināt savas un ģimenes problēmas un veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.

Sociālā dienesta uzdevumi:

  • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm, personu grupām.
  • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.
  • Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus.
  • Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus.
  • Sniegt sociālo palīdzību.
  • Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai.
  • Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.
  • Izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai.
  • Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
  • Izstrādāt vienotus nosacījumus sociālās palīdzības saņemšanai.

 


 

Sociālā dienesta klientu tiesības un pienākumi

Sociālā dienesta KLIENTA TIESĪBAS:
1) bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;
2) bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;
3) pieprasīt un saņemt likumā minētos sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;
4) saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību klientam nesniegt;
5) līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā;
6) likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības sniegšanu;
7) vērsties ar iesniegumu par sniegto sociālo pakalpojumu neapmierinošo kvalitāti un klienta tiesību neievērošanu.

Sociālā dienesta KLIENTA PIENĀKUMI:
1) aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai;
2) sniegt ziņas par sevi;
3) aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
4) izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);
5) saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
6) atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar klienta materiālo resursu novērtēšanu;
7) iesaistīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos.

Dokumenti:

Sociālā dienesta nolikums
Iesnieguma veidlapa

Sociālie pakalpojumi, ko sniedz vai nodrošina pašvaldība – Pašreiz izstrādes stadijā, sīkāk zvanot 64177620; 2636 1803
Sociālās palīdzības pabalsti
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana