Raunas novada domes iznomājamo zemju saraksts (Drustu pagastā)

Nomai ar apbūves tiesībām  pieejamās zemes vienības Raunas novada Raunas pagastā

Raunas novada domes iznomājamo zemju saraksts (Raunas pagastā)

 


 

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Uzsākta nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pag., Raunas nov., kadastra Nr.42480070172, privatizācija.

Valsts īpašuma objekta sastāvs – zemes vienība 4469 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 42480070172) un viena būve (būves kadastra apzīmējums 42480070172 001).

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 21.pantu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  1. personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
  2. personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz savus priekšlikumus Privatizācijas aģentūrā.

Ar informāciju par šo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, tālrunis uzziņām – 67021325, 28674556, kā arī Privatizācijas aģentūras mājaslapā: www.pa.gov.lv sadaļā Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija / Paziņojumi.

 


 

Sarkanā krāsā – īpašumi komercdarbībai
Zilā krāsā – īpašumi dzīvošanai