Kontaktinformācija

 Raunas pagasta pārvalde

Adrese Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
E-pasts rauna@smiltenesnovads.lv
Tālr./fakss 64107343
Mob.tel. 29468871

 

Drustu pagasta pārvalde

Adrese Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
E-pasts drusti@smiltenesnovads.lv
Tālrunis 64129776
Fakss 64129706
Mob.tel. 26690882

Drustu pagasta pārvaldes nolikums

 

Smiltenes novada pašvaldības rekvizīti

Iestāde Smiltenes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009067337
Konts LV75UNLA0050014255591
Kods UNLALV2X

 

Pašvaldības policijas pieņemšanas laiks Raunas un Drustu pagastā

Rauna
Trešdien
Sociālā dienesta ēkā, Valmieras iela 1
No plkst. 11.00 līdz 13.00
Drusti
Trešdien
Drustu pagasta pārvaldes ēkā, Palsas iela 20 
No plks. 14.00 līdz 16.00

Telefons saziņai ar pašvaldības policiju: 26462544
Steidzamos gadījumos ar Valsts policiju var sazināties zvanot uz 110 vai uz Cēsu iecirkņa dežūrdaļas diennaksts telefona numuru 64101202

 

Domes deputātu un darbinieku kontaktinformācija

Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti
Domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš
Domes priekšsēdētāja vietniece Gita Mūrniece
Priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas un Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Andris Abrāmovs
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle Inga Ērgle
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Mārtiņš Vīgants
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Jānis Āboliņš
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Raivis Vizulis
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Māris Zālītis
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Dainis Aļeksējevs
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Ervins Labanovskis
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Otārs Putrālis
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle Ilze Vergina
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Toms Markss
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Ainārs Mežulis

 

Kancelejas nodaļa
Izpilddirektore Linda Zūdiņa

64107723
28397062

linda.zudina@smiltenesnovads.lv

rauna@smiltenesnovads.lv

 

Sekretāre Gundega Krūmiņa

64107343
29468871

rauna@smiltenesnovads.lv

Lietvede
Vides pārvaldības speciāliste

Sallija Lakina 64107342 sallija.lakina@smiltenesnovads.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators
Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks

Kristiāns Kiršteins 26305900 kristians.kirsteins@smiltenesnovads.lv
Juriskonsults Sigita Koliņa 64119902 sigita.kolina@smiltenesnovads.lv

 

Attīstības nodaļa
Zemes lietu speciāliste Daina Kļaviņa

64129710 Drusti
64119904 Rauna
27841568

daina.klavina@smiltenesnovads.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Lācis 26122392 janis.lacis@smiltenesnovads.lv

 

Grāmatvedības nodaļa
Galvenā grāmatvede Katrīna Alksne-Alksnīte

64107724
26497748

katrina.alksne-alksnite@smiltenesnovads.lv

Grāmatvede Inese Ābrama

64107724
26497748

    inese.abrama@smiltenesnovads.lv
Materiālu grāmatvede Inga Zujeva 64107342 inga.zujeva@smiltenesnovads.lv
Kasiere – sekretāre (Drustos) Baiba Kļaviņa

64129776
26690882

drusti@smiltenesnovads.lv
Grāmatvede Jeļena Savicka 64119903 jelena.savicka@smiltenesnovads.lv
Grāmatvede Dace Terēze Gira 28381160 dace.gira@smiltenesnovads.lv
Finanšu speciāliste Ilze Bogdanova 64119903 ilze.bogdanova@smiltenesnovads.lv

 

Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Linda Zūdiņa

64107723
28397062

dzimtsaraksti@rauna.lv

 

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)
VPVKAC speciālistes

Sallija Lakina
Gundega Krūmiņa

66954836 rauna@pakalpojumucentri.lv

 

Saimnieciskais dienests
Saimnieciskā dienesta vadītājs Guntars Rekmanis 29357680 raunas.saimnieciskais.dienests@gmail.com
Saimnieciskā dienesta darbu vadītājs Drustos Ziedonis Bratka 29365501 drusti@rauna.lv
Ūdenssaimniecības speciālists, elektriķis Aivis Ščitka 29402322 raunas.saimnieciskais.dienests@gmail.com
Grāmatvedības uzskaitvede Vineta Rude 29412063 64177107 vineta.rude@smiltenesnovads.lv
Kapsētas pārzine Raunā Ināra Briša 26158900 inara613@inbox.lv
Kapsētas pārzine Drustos Maija Jančevska 28625828
Daiļdārzniece Solvita Auziņa 22019026 solvita.auzina@inbox.lv

 

Bibliotēkas
Raunas bibliotēkas vadītāja Digna Soboļeva 64177360, 26617582 raunasbiblioteka@smiltenesnovads.lv
Bibliotekāre Ruta Pavasare 64177360 raunasbiblioteka@smiltenesnovads.lvmailto:raunasbiblioteka@rauna.lv
Rozes bibliotēkas vadītāja Digna Soboļeva 26617582 rozesbiblioteka@smiltenesnovads.lv
Drustu bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze 24502005

drustubiblioteka@smiltenesnovads.lv
gatartab@inbox.lv

Gatartas bibliotēkas bibliotekāre Maira Strazdiņa 27877794 gatartasbiblioteka@smiltenesnovads.lv

 

Kultūras nodaļa
Kultūras pasākumu organizators Raunas pagastā Linda Vecgaile

26590507
64119904

kulturarauna@smiltenesnovads.lv
Kora diriģente Sarma Bērziņa 29139409 sarmina61@inbox.lv
Kora diriģente Dace Ābrama 22481550 abdac@inbox.lv
Sporta pasākumu organizators Raunas pagastā Andris Abrāmovs 29197735 andris.abramovs@smiltenesnovads.lv
Drustu Tautas nama vadītāja Inga Pērkone

27877249
29626107

kulturadrusti@smiltenesnovads.lv
Deju kolektīva vadītāja Drustu pagastā Lāsma Skutāne 26178257 kulturadrusti@smiltenesnovads.lv
Deju kolektīva vadītāja Raunas pagastā Ilona Klince 29391169 kulturarauna@smiltenesnovads.lv
Audēju kopas “Drellis” vadītāja Gita Krīgere 29131054 krigita@inbox.lv

 

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa
Bāriņtiesas locekle Solvita Bauere

26631598
64177476

apvienotabt@apvienotabt.lv

 

Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja Ieva Ozola 64177620
26361803
socrauna@rauna.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Inna Masule 64177620
24501375
Sociālais darbinieks Sandra Fišmeistere 64177620
26361803
Sociālais darbinieks Valda Zvaigznīte

64129706
27840367

Sociālais aprūpētājs Laila Saleniece

64177620
27819662

Sociālais aprūpētājs Linda Kostava

Psihologs Dace Plotkāne 64177620
26361803

 

Drustu novadpētniecības muzejs
Muzeja vadītāja Ieva Lejmalniece 22047515 ieva.skoboleva@inbox.lv

drustumuzejs@smiltenesnovads.lv

Krājuma glabātāja muzejā Ilze Ļuļēna 29489869 zuki35@inbox.lv

 

Raunas muzejs
Muzeja vadītāja Ieva Plētiena 28728377 raunasmuzejs@smiltenesnovads.lv

 

Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība
Konsultante Inita Dzenīte 20113942 inita.dzenite@smiltenesnovads.lv

 

Gatartas pansionāts
Gatartas pansionāts Aivars Damroze 29463629 aivars@gapa.lv

 

Bērnu un Jauniešu centrs
Bērnu un jauniešu centra vadītāja Justīne Buliņa 29346541 raunasbjc@gmail.com
Jaunatnes lietu speciālists Raunā Ilze Zīriņa 29802459
Jaunatnes lietu speciālists Rozēs Aiga Matjušenoka 22472832

 

Raunas pamatskola
Direktors Evija Pumpuriņe 64177012 raunaspsk@smiltenesnovads.lv
Metodiķe Ritma Temnova 64177187
Lietvede Diāna Brikmane 64177384

 

Raunas pamatskolas Drustu filiāle
Direktore Evija Pumpuriņe 64177012 raunaspsk@smiltenesnovads.lv
Lietvede Agita Kondratjeva 26612119

 

Raunas novada tūrisma informācijas centrs
Tūrisma informācijas centra vadītāja Kintija Krumholce 20113881 raunatic@gmail.com

ticrauna@smiltenesnovads.lv

 

Amatas novada pašvaldības Apvienotā būvvalde
Vadītājs Juris Jaunozols

64127915
29157995

juris.jaunozols@amatasnovads.lv
Vadītāja vietnieks Dzintars Lūsis
64119030
26555668
dzintars.lusis@amatasnovads.lv 
Inspektors Artūrs Repšs

64127915
29243611

arturs.repss@amatasnovads.lv

 

Amatas novada pašvaldības Apvienotā izglītības pārvalde
Vadītāja Dina Dombrovska 29365568

izglitibas.parvalde@and.lv
dina.dombrovska@and.lv

 

Datu aizsardzības speciālists
Datu aizsardzības speciālists Gints Puškundzis 29124124 gints.puskundzis@gmail.com