Kontaktinformācija

Raunas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000057973
Adrese Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
E-pasts novadadome@rauna.lv
Tālr./fakss 64107343
Mob.tel. 29468871

 

Drustu pagasta pārvalde

Adrese Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
E-pasts drusti@rauna.lv
Tālrunis 64129776
Fakss 64129706
Mob.tel. 26690882

Drustu pagasta pārvaldes nolikums

 

Raunas novada domes rekvizīti

Priekšsēdētāja Evija Zurģe
Priekšsēdētājas pirmais vietnieks Didzis Blūms
Priekšsēdētājas otrais vietnieks Aleksandrs Katiševs
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Konts A/S SEB Banka Cēsu Filiāle
LV02 UNLA 0004 0111 3051 0
Kods UNLALV2X

 

Ziedojumu konts

Saņēmējs Raunas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000057973
Juridiskā adrese Vidzemes 2, Raunas pagasts, Raunas novads
Banka A/S SEB Banka
Kods UNLALV2X
Konts LV47 UNLA 0050 0143 2118 2
Maksājuma mērķis Ziedojums (norāda kam)

 

Pašvaldības policijas pieņemšanas laiks Raunas novadā

Rauna
Trešdien
Sociālā dienesta ēkā, Valmieras iela 1
No plkst. 11.00 līdz 13.00
Drusti
Trešdien
Drustu pagasta pārvaldes ēkā, Palsas iela 20 
No plks. 14.00 līdz 16.00

Telefons saziņai ar pašvaldības policiju: 26462544
Steidzamos gadījumos ar Valsts policiju var sazināties zvanot uz 110 vai uz Cēsu iecirkņa dežūrdaļas diennaksts telefona numuru 64101202

 

Domes deputātu un darbinieku kontaktinformācija

Raunas novada domes deputāti
Domes priekšsēdētāja Evija Zurģe 64119901
22016948
novadadome@rauna.lv
evija.zurge@rauna.lv
Domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Didzis Blūms 29447702 didzisblums@inbox.lv
Domes priekšsēdētājas otrais vietnieks Aleksandrs Katiševs 26197145 katishevs@inbox.lv
Deputāts Edgars Plētiens 26231692 edgars.pletiens@gmail.com
Deputāte Alda Raiskuma 29376488 aldaraiskuma@inbox.lv
Deputāte Dace Sarkane 29484094 dacenssa@inbox.lv
Deputāte Elīna Judina 28685499 elinajudina@inbox.lv
Deputāte Sintija Rude 22471245 sintija@latvijaskiploks.lv
Deputāts Lauris Veidemanis 29487572 lauris.veidemanis@gmail.com

 

Kancelejas nodaļa
Izpilddirektore Linda Zūdiņa

64107723
28397062

linda.zudina@rauna.lv

novadadome@rauna.lv
lindazudina@gmail.com

 

Sekretāre Gundega Krūmiņa

64107343
29468871

novadadome@rauna.lv

Lietvede
Vides pārvaldības speciāliste

Sallija Lakina 64107342 sallija.lakina@rauna.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators
Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks

Kristiāns Kiršteins 26305900 it@rauna.lv
Juriskonsults Sigita Koliņa 64119902 sigita.kolina@rauna.lv

 

Attīstības nodaļa
Zemes lietu speciāliste Daina Kļaviņa

64129710 Drusti
64119904 Rauna
27841568

daina.klavina@rauna.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Lācis 26122392 sab.att@rauna.lv

 

Grāmatvedības nodaļa
Galvenā grāmatvede Katrīna Alksne-Alksnīte

64107724
26497748

katrina@rauna.lv

Grāmatvede Inese Ābrama

64107724
26497748

novadadome@rauna.lv
Materiālu grāmatvede Inga Zujeva 64107342 novadadome@rauna.lv
Kasiere – sekretāre (Drustos) Baiba Kļaviņa

64129776
26690882

drusti@rauna.lv
Grāmatvede Jeļena Savicka 64119903 jelena.savicka@rauna.lv
Grāmatvede Dace Terēze Gira 28381160 dace.gira@rauna.lv
Finanšu speciāliste Ilze Bogdanova 64119903 ilze.bogdanova@rauna.lv

 

Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Linda Zūdiņa

64107723
28397062

dzimtsaraksti@rauna.lv

 

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)
VPVKAC speciālistes

Sallija Lakina
Gundega Krūmiņa

66954836 rauna@pakalpojumucentri.lv

 

Saimnieciskais dienests
Saimnieciskā dienesta vadītājs Guntars Rekmanis 29357680 raunas.saimnieciskais.dienests@gmail.com
Saimnieciskā dienesta darbu vadītājs Drustos Ziedonis Bratka 29365501 drusti@rauna.lv
Ūdenssaimniecības speciālists, elektriķis Aivis Ščitka 29402322 raunas.saimnieciskais.dienests@gmail.com
Grāmatvedības uzskaitvede Vineta Rude 29412063 64177107 vineta.rude@rauna.lv
Kapsētas pārzine Raunā Ināra Briša 26158900 inara613@inbox.lv
Kapsētas pārzine Drustos Maija Jančevska 28625828
Daiļdārzniece Solvita Auziņa 22019026 solvita.auzina@inbox.lv

 

Bibliotēkas
Raunas bibliotēkas vadītāja Digna Soboļeva 64177360, 26617582 raunasbiblioteka@rauna.lv
Bibliotekāre Ruta Pavasare 64177360 raunasbiblioteka@rauna.lv
Rozes bibliotēkas vadītāja Digna Soboļeva 26617582 rozesbiblioteka@rauna.lv
Drustu bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze 64129749
29414628

drustubiblio@inbox.lv
gatartab@inbox.lv

Gatartas bibliotēkas bibliotekāre Maira Strazdiņa 27877794 gatartab@inbox.lv

 

Kultūras nodaļa
Kultūras pasākumu organizators Raunas pagastā Linda Vecgaile

26590507
64119904

kultura@rauna.lv
Kora diriģente Sarma Bērziņa 29139409 sarmina61@inbox.lv
Kora diriģente Dace Ābrama 22481550 abdac@inbox.lv
Sporta pasākumu organizators Raunas pagastā Andris Abrāmovs 29197735 andrisabramovs@inbox.lv
Drustu Tautas nama vadītāja Inga Pērkone

27877249
29626107

drustukultura@rauna.lv
Deju kolektīva vadītāja Drustu pagastā Lāsma Skutāne 26178257 drustukultura@rauna.lv
Deju kolektīva vadītāja Raunas pagastā Ilona Klince 29391169 kultura@rauna.lv
Audēju kopas “Drellis” vadītāja Gita Krīgere 29131054 krigita@inbox.lv

 

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa
Bāriņtiesas locekle Solvita Bauere

26631598
64177476

apvienotabt@apvienotabt.lv

 

Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja Ieva Ozola 64177620
26361803
socrauna@rauna.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Inna Masule 64177620
24501375
Sociālais darbinieks Sandra Fišmeistere 64177620
26361803
Sociālais darbinieks Valda Zvaigznīte

64129706
27840367

Sociālais aprūpētājs Laila Saleniece

64177620
27819662

Sociālais aprūpētājs Linda Kostava

Psihologs Dace Plotkāne 64177620
26361803

 

Drustu novadpētniecības muzejs
Muzeja vadītāja Ieva Lejmalniece 22047515 ieva.skoboleva@inbox.lv
Krājuma glabātāja muzejā Ilze Ļuļēna 29489869 zuki35@inbox.lv

 

Raunas muzejs
Muzeja vadītāja Ieva Plētiena 28728377 raunasmuzejs@gmail.com

 

Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība
Konsultante Inita Dzenīte 20113942 inita.dzenite@rauna.lv

 

Gatartas pansionāts
Gatartas pansionāts Aivars Damroze 29463629 aivars@gapa.lv

 

Bērnu un Jauniešu centrs
Bērnu un jauniešu centra vadītāja Justīne Buliņa 29346541 raunasbjc@gmail.com
Jaunatnes lietu speciālists Raunā Ilze Zīriņa 29802459
Jaunatnes lietu speciālists Rozēs Aiga Matjušenoka 22472832

 

Raunas vidusskola
Direktors Edgars Plētiens 64177012 raunask@rauna.lv
Metodiķe Ritma Temnova 64177187
Lietvede Diāna Brikmane 64177384

 

Raunas vidusskolas Drustu filiāle
Direktors Edgars Plētiens 64177012 drustuskola@rauna.lv
Lietvede Agita Kondratjeva 26612119

 

Raunas novada tūrisma informācijas centrs
Tūrisma informācijas centra vadītāja Katrīna Vītola 20113881 raunatic@gmail.com

tic@rauna.lv

 

Amatas novada pašvaldības Apvienotā būvvalde
Vadītājs Juris Jaunozols

64127915
29157995

juris.jaunozols@amatasnovads.lv
Vadītāja vietnieks Dzintars Lūsis
64119030
26555668
dzintars.lusis@amatasnovads.lv 
Inspektors Artūrs Repšs

64127915
29243611

arturs.repss@amatasnovads.lv

 

Amatas novada pašvaldības Apvienotā izglītības pārvalde
Vadītāja Dina Dombrovska 29365568

izglitibas.parvalde@and.lv
dina.dombrovska@and.lv

 

Datu aizsardzības speciālists
Datu aizsardzības speciālists Gints Puškundzis 29124124 gints.puskundzis@gmail.com