Saistošie noteikumi Nr. 1

Raunas novada domes nolikums
Konsolidētā versija
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Grozījumi Nr.3
Grozījumi Nr.4
Grozījumi Nr.5
Grozījumi Nr.6
Grozījumi Nr.7
Grozījumi Nr.8


Saistošie noteikumi Nr. 4

Par pašvaldību nodevām Raunas novadā
Konsolidētā versija
Grozījumi Nr.1 


Saistošie noteikumi Nr. 9

Kapsētas uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Raunas novadā
Konsolidētā versija
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2


Saistošie noteikumi Nr. 16

Par autoceļu uzturēšanas klasēm Raunas novadā
Skatīt šeit


Saistošie noteikumi Nr. 17

Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā
Konsolidētā versija
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2


Saistošie noteikumi Nr. 18

Grozījumi Raunas novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 20

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Raunas novadā
Skatīt šeit…
Konsolidētā versija
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2


Saistošie noteikumi Nr. 21

Par Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību
Konsolidētā versija
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Grozījumi Nr.3


Saistošie noteikumi Nr. 22

Prioritārā kārtībā bezdarbnieku iesaistīšanai algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Raunas novadā
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 23

Grozījumi Nr.1 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 27

Par Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 28

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 32

Grozījumi Nr.2 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 33

Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1. „Raunas novada domes nolikums”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 35

Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldību nodevām Raunas novadā”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 37

Grozījumi Raunas novada domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Raunas novadā”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 40

Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9. „Kapsētas uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Raunas novadā”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 43

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 47

Grozījumi Raunas novada domes 2011.gada 29.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.20 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Raunas novadā”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 48

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Raunas novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Konsolidētā versija
Skatīt šeit…
Grozījumi Nr.1


Saistošie noteikumi Nr. 49

Raunas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 50

Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra Saistošajos noteikumos Nr.1 “Raunas novada domes nolikums”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 51

Grozījumi Raunas novada domes 2011.gada 28.decembra Saistošajos noteikumos Nr.21 “Par Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr. 54

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Raunas novadā
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.56

Par Raunas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.57

Grozījumi Raunas novada domes 2011.gada 28.decembra Saistošajos noteikumos Nr.21 “Par Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.59 

Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Raunas novadā
Skatīt šeit… 

Raunas novada domes noteiktās ielu tirdzniecības vietas:
Raunā – Rīgas iela 1C, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads;
Rozēs – Saules ielā 6 pie veikala, Raunas pagasts, Raunas novads;
Drustos – Stāvlaukums 2, Drustu pagasts, Raunas novads

Ielu tirdzniecības vietas noteiktas saskaņā ar Raunas novada domes 2016.gada 23.novembra sēdes lēmumu “Par ielu tirdzniecības vietu noteikšanu” (Prot. Nr. 13., 14.§.)


Saistošie noteikumi Nr.64

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Raunas novadā
Skatīt šeit…
Konsolidētā versija
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2


Saistošie noteikumi Nr.65

Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra Saistošajos noteikumos Nr.1 “Raunas novada domes nolikums”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.66

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Raunas novada administratīvajā teritorijā
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.71

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Raunas novadā
Skatīt šeit…
Grozījumi Nr.1
Konsolidētā versija


Saistošie noteikumi Nr.72

Pabalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
Skatīt šeit…
Konsolidētā versija
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2


Saistošie noteikumi Nr.73

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Skatīt šeit…
Konsolidētā versija
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2


Saistošie noteikumi Nr.74

Par sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā
Skatīt šeit…
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Konsolidētā versija


Saistošie noteikumi Nr.75

Par pabalstiem Raunas novadā
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.76

Grozījumi Raunas novada domes 2017. gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.64 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Raunas novadā”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.78

Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.79

Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.80

Grozījumi Raunas novada domes 2015.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.48 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Raunas novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.81

Par Raunas novada domes līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Skatīt šeit…
Pielikums – pieteikuma veidlapa
Grozījumi Nr.1


Saistošie noteikumi Nr.82

Grozījumi Raunas novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 72 “Pabalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.83

Grozījumi Raunas novada domes 2009. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Kapsētas uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Raunas novadā”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.84

Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Raunas novada domes nolikums”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.85

Grozījumi Raunas novada domes 2019. gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 74 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Raunas novadā”
Skatīt šeit…
“Latvijas vēstnesis” publikācija


Saistošie noteikumi Nr.86

Raunas novada sabiedriskās kārtības noteikumi
Skatīt šeit…
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Konsolidētā versija


Saistošie noteikumi Nr.87

Grozījumi Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.71 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Raunas novadā”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.88

Grozījumi Raunas novada domes 2017. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr.64 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Raunas novadā”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.89

“Grozījumi Raunas novada domes 2011. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr.20 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Raunas novadā””
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.90

Grozījumi Raunas novada domes 2020. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 86 “Raunas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.91

Grozījumi Raunas novada domes 2020. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 86 “Par sabiedrisko kārtību Raunas novadā”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.92

Grozījumi Raunas novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 73 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.93

Grozījumi Raunas novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 72 “Pabalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.94

Grozījumi Raunas novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.95

Grozījumi Raunas novada domes 2019.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 81 “Par Raunas novada domes līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.96

Grozījumi Raunas novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 73 “Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”
Skatīt šeit…


Saistošie noteikumi Nr.97

Grozījumi Raunas novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 74 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Raunas novadā”
Skatīt šeit…