Iesnieguma veidlapa- Standarta
Iesnieguma veidlapa- Pirmpirkuma tiesībām
Iesniegums zemes iegādei nepilsoņiem

Iesnieguma veidlapa- Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
Fiziskai personai
Juridiskai personai

Iesnieguma veidlapa- Zvejai ar tīklu

Iesniegums atzinumam par atbilstību Raunas novada teritorijas plānojumam
Saistošie noteikumiem Nr. 27 „Par Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”, kas ir izsludināti “Latvijas Vēstnesī”, stājušies spēkā 07.09.2012.
Atbilstība RND_teritorijas_planojumam

Zemes ierīcības projekta izstrādes ierosināšana un zemes ierīcības projektu apstiprināšana 
Kādi dokumenti nepieciešami?
– pašvaldībai adresēts iesniegums;
– zemesgrāmatu apliecības kopija;
– īpašnieka izsniegta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
– grafiskais pielikums, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas;
– zemes ierīcības projekts, ja tas ir izstrādāts.

Iesniegums zemes iericibas projekta izstradasanai-RND
Iesniegums zemes iericibas projekta apstiprinasanai-RND
Atļauja sadalīt nekustamo īpašumu, atdalot veselu zemes vienību
Iesniegums zemes lietošanas mēķa maiņai

Iesniegums par pašvaldības zemes nomu
Iesniegums par zemes nomu RND
Iesniegums par zemes nomas izbeigšanu RND
Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa atlaidei represētai personai
Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm daudzbērnu ģimenēm
Iesniegums par īpašuma iegādi no pašvaldības/bijušie lietotāji

Par Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu e-pastā Raunas novada dome aicina  nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemšanai e-pastā, izmantojot elektronisko tīmekļa vietni www.epakalpojumi.lv sadaļu „Nekustāmais īpašums”. Pakalpojumam ir nepieciešama autorizācija. Pakalpojuma lietotājs var:

  •  iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
  • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
  • pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;
  • veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vari arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
  •  iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
  • iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli

Portālā reģistrētiem lietotājiem maksāšanas paziņojumi tiek nosūtīti pa e-pastu likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos (līdz kārtējā gada 15.februārim)

E-pasta iesniegums RND
Iesniegums nodokļu pārmaksas RND
Iesniegums nodokļu_termiņu pagarināšanai RND
Iesniegums parādu neesamība RND
Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana
Nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšana
Pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšana