Pašvaldības nodevas

Pakalpojums Cena (EUR) Piezīmes
Atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana 1,42 Noteiktas ar 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.35 „Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldību nodevām Raunas novadā””.
Atkārtotu padomes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 2,85
Padomes sēžu protokolu izraksti no arhīva dokumentiem 2,85
Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu 1,42
Izziņas par zemes lietošanas tiesībām 1,42
Izziņas par teritorijas plānojumu 1,42
Izziņa pašaudzētas produkcijas realizēšanai 1,42
Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem 2,85
Izziņas no pagasta padomes arhīva 1,42
Raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes 1,42
Citi domes izstrādātie oficiālie dokumenti 1,42
Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 7,11 par diennakti
Nodevas par laivu, motorlaivu turēšanu 2,85 gadā
Nodevas par Raunas novada pašvaldības teritorijas simbolikas izmantošanu viena veida objekta likme 1,42

 

Nodeva par izziņas izsniegšanu par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojums Cena (EUR) Piezīmes
5 darba dienu laikā par datiem par vienu personu 4,27 Noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.844.

Par 50% samazināta nodeva represētai personai, aizbildnim, aizgādnim par aizbildnībā vai aizgādībā esošu personu.

No nodevas atbrīvotai invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu un personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām.

1 darbadienas laikā par datiem par vienu personu 8,54
2 stundu laikā par datiem par vienu personu 14,94

 

Kopēšanas pakalpojumi Raunas novada iestādēs

Pakalpojums Cena (EUR) Piezīmes
A4 melnbalta 1 lapa 0,08 (t.sk. PVN) Maksa noteikta ar Raunas novada domes 28.01.2015. lēmumu (prot.Nr.1,7.§)
A4 krāsaina 1 lapa 0,13 (t.sk. PVN)
A4 melnbalta 1 lapas abas puses 0,14 (t.sk. PVN)
A4 krāsaina 1 lapas abas puses 0,26 (t.sk. PVN)
A3 melnbalta 1 lapa 0,15 (t.sk. PVN)
A3 krāsaina 1 lapa 0,27 (t.sk. PVN)
A3 melnbalta 1 lapas abas puses 0,29 (t.sk. PVN)
A3 krāsaina1 lapas abas puses 0,52 (t.sk. PVN)
Printēšanas un skenēšana pakalpojumi Raunas novada iestādēs
Printēšana un skenēšana 1 lapa 0.14 (t.sk. PVN). Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.09.2013. lēmumu (prot. Nr. 10, 8.1.§).

 

Pašvaldības telpu nomas maksa

Nr.p.k. Pakalpojuma veids
Mērvienība
(Stundas)
Cena bez
PVN
(euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
Dīķa ielā 6
1.1. Aktu zāles noma dienā 39.35 8.26 47.61
1.2. Aktu zāles noma stundā 4.92 1.03 5.95
1.3. Ēdamzāles telpu noma dienā 18.60 3.91 22.51
1.4. Ēdamzāles telpu noma stundā 2.32 0.49 2.81
Rozes kluba telpu nomu
2.1. Rozes kluba aktu zāles noma dienā 35.86 7.53 43.39
2.2. Rozes kluba aktu zāles noma stundā 4.48 0.94 5.42
2.3. Rozes kluba jauniešu centra telpu noma dienā 15.10 3.17 18.27
2.4. Rozes kluba jauniešu centra telpu noma stundā 1.89 0.40 2.29
2.5. Rozes kluba aktu zāles un jauniešu centra telpu noma dienā 45.89 9.64 55.53
2.6. Rozes kluba aktu zāles un jauniešu centra telpu noma stundā 5.74 1.21 6.95
Telpu nomu administrācijas ēkā Vidzemes iela2
3.1. Telpu nomu administrācijas ēkā Vidzemes iela2 dienā 12.85 2.70 15.55
3.2. Telpu nomu administrācijas ēkā Vidzemes iela2 stundā 1.61 0.34 1.95
Drustu tautas nama telpu nomu
4.1. Drustu tautas nama telpu noma dienā 99.31 20.86 120.17
4.2. Drustu tautas nama telpu noma stundā 12.41 2.61 15.02
Drustu pamatskolas ēdamzāles telpu nomu
5.1. Ēdamzāles telpu noma dienā 7.62 1.60 9.22
5.2. Ēdamzāles telpu noma stundā 0.95 0.20 1.15
Maksa noteikta ar Raunas novada domes 01.07.2019. lēmumu (prot. Nr. 9, 4.§)