Pašvaldības nodevas

Pakalpojums Cena (EUR) Piezīmes
Atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana 1,42 Noteiktas ar 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.35 „Grozījumi Raunas novada domes 2009.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par pašvaldību nodevām Raunas novadā””.
Atkārtotu padomes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 2,85
Padomes sēžu protokolu izraksti no arhīva dokumentiem 2,85
Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu 1,42
Izziņas par zemes lietošanas tiesībām 1,42
Izziņas par teritorijas plānojumu 1,42
Izziņa pašaudzētas produkcijas realizēšanai 1,42
Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem 2,85
Izziņas no pagasta padomes arhīva 1,42
Raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes 1,42
Citi domes izstrādātie oficiālie dokumenti 1,42
Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 7,11 par diennakti
Nodevas par laivu, motorlaivu turēšanu 2,85 gadā
Nodevas par Raunas novada pašvaldības teritorijas simbolikas izmantošanu viena veida objekta likme 1,42

 

Nodeva par izziņas izsniegšanu par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojums Cena (EUR) Piezīmes
5 darba dienu laikā par datiem par vienu personu 4,27 Noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.844.

Par 50% samazināta nodeva represētai personai, aizbildnim, aizgādnim par aizbildnībā vai aizgādībā esošu personu.

No nodevas atbrīvotai invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu un personas ar zemiem ienākumiem, kuras atzītas par trūcīgām.

1 darbadienas laikā par datiem par vienu personu 8,54
2 stundu laikā par datiem par vienu personu 14,94

 

Kopēšanas pakalpojumi Raunas novada iestādēs

Pakalpojums Cena (EUR) Piezīmes
A4 melnbalta 1 lapa 0,08 (t.sk. PVN) Maksa noteikta ar Raunas novada domes 28.01.2015. lēmumu (prot.Nr.1,7.§)
A4 krāsaina 1 lapa 0,13 (t.sk. PVN)
A4 melnbalta 1 lapas abas puses 0,14 (t.sk. PVN)
A4 krāsaina 1 lapas abas puses 0,26 (t.sk. PVN)
A3 melnbalta 1 lapa 0,15 (t.sk. PVN)
A3 krāsaina 1 lapa 0,27 (t.sk. PVN)
A3 melnbalta 1 lapas abas puses 0,29 (t.sk. PVN)
A3 krāsaina1 lapas abas puses 0,52 (t.sk. PVN)
Printēšanas un skenēšana pakalpojumi Raunas novada iestādēs
Printēšana un skenēšana 1 lapa 0.14 (t.sk. PVN). Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.09.2013. lēmumu (prot. Nr. 10, 8.1.§).

 

Pašvaldības telpu nomas maksa

Pakalpojuma veids
Mērvienība
(Stundas)
Cena bez
PVN
(euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
Dīķa ielā 6
Aktu zāles noma dienā 51.36 10.79 62.15
Aktu zāles noma stundā 6.42 1.35 7.77
Ēdamzāles telpu noma dienā 24.28 5.10 29.38
Ēdamzāles telpu noma stundā 3.04 0.64 3.68
Rozes kluba telpu nomu
Rozes kluba aktu zāles noma dienā 26.53 5.57 32.10
Rozes kluba aktu zāles noma stundā 3.32 0.70 4.02
Rozes kluba jauniešu centra telpu noma dienā 11.17 2.35 13.52
Rozes kluba jauniešu centra telpu noma stundā 1.40 0.29 1.69
Rozes kluba aktu zāles un jauniešu centra telpu noma dienā 33.95 7.13 41.08
Rozes kluba aktu zāles un jauniešu centra telpu noma stundā 4.24 0.89 5.13
Telpu nomu administrācijas ēkā Vidzemes iela2
Telpu nomu administrācijas ēkā Vidzemes iela2 dienā 13.57 2.85 16.42
Telpu nomu administrācijas ēkā Vidzemes iela2 stundā 1.70 0.36 2.06
Raunas vidusskolas struktūrvienības Drustos ēdamzāles telpu noma
Ēdamzāles telpu noma dienā 8.23 1.73 9.96
Ēdamzāles telpu noma stundā 1.03 0.22 1.25
Maksa noteikta ar Raunas novada domes 29.07.2020. lēmumu (prot. Nr. 11, 8.§)
Skolas iela 1, Raunā
Raunas vidusskolas telpu noma (Skolas brīvlaikā pasākumu (semināru, nometņu, u.c.) organizēšanai) 0.13 EUR/ m² dienā bez PVN (2020.gadā)
Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.06.2020. lēmumu (prot. Nr. 10, 6.2.§)

 

Raunas vidusskolas sporta zāles maksas pakalpojumu izcenojumi (Dīķa iela 4)
Pakalpojuma veids Maksas aprēķins Maksa Raunas novada iedzīvotājiem pēc pašvaldības dotācijas Maksa citu novadu iedzīvotājiem Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.11.2020.  lēmumu (prot. Nr. 15, 6.2.§).
Trenažieru zāles apmeklējums EUR 3.74 t.sk. PVN par vienu reizi EUR 1,00 t.sk. PVN par vienu reizi EUR 3.74 t.sk. PVN par vienu reizi
Trenažieru zāles abonements EUR 10.00 t.sk. PVN mēnesī
Futbola pulciņa apmeklējums EUR 64.66 t.sk. PVN mēnesī EUR 10,00 t.sk. PVN mēnesī EUR 64.66 t.sk. PVN mēnesī
Sporta zāles noma EUR 215.05, t.sk. PVN, dienā

EUR 27.00, t.sk. PVN, stundā

Basketbola pulciņa apmeklējums Zāles izmaksas 4 nodarbībām mēnesī: EUR 35,00 x 4 = EUR 140,00 EUR 5,00 t.sk. PVN mēnesī EUR 22,01 t.sk. PVN mēnesī Maksa noteikta ar Raunas novada domes 26.09.2018. lēmumu (prot. Nr. 12, 7.§).
Raunas vidusskolas sporta zāles ( Skolas iela 1) nomas maksa
Pakalpojuma veids Mērvienība (Stundas) Cena bez PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
Sporta zāles noma 1 1.18 1.43 Maksa noteikta ar Raunas novada domes 30.01.2019. lēmumu (prot. Nr. 1, 11.§).

 

Telpu noma Rīgas ielā 2 (2.stāvā)
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība EUR/diena Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
Rīgas iela 2 otrā stāva dzīvojamo telpu nomas maksa
1.2. Telpu nomas maksa vienai personai par vienu vietu diena 12.40 2.60 15.00
Maksa noteikta ar Raunas novada domes 29.12.2020. lēmumu (prot. Nr. 16, 13.§)

 

Ēdināšanas tarifi Raunas novada izglītības iestādēs
(ar 2020.gada 1. oktobri)

Raunas pirmsskolas izglītības iestāde
1-2 gadīgie bērni Brokastis 0.37 EUR
Pusdienas 0.62 EUR
Launags 0.41 EUR
3-4 gadīgie bērni Brokastis 0.45 EUR
Pusdienas 0.76 EUR
Launags 0.51 EUR
5-6 gadīgie bērni Brokastis 0.45 EUR
Pusdienas Brīvpusdienas
Launags 0.51 EUR
Raunas vidusskola
1. – 12. klase Pusdienas Brīvpusdienas
Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienība
1-2 gadīgie bērni Brokastis 0.34 EUR
Pusdienas 0.36 EUR
Launags 0.31 EUR
3-4 gadīgie bērni Brokastis 0.41 EUR
Pusdienas 0.55 EUR
Launags 0.32 EUR
5-6 gadīgie bērni Brokastis 0.41 EUR
Pusdienas Brīvpusdienas
Launags 0.32 EUR
1. – 4. klase Brokastis 0.48 EUR
1. – 12. klase Pusdienas Brīvpusdienas
Raunas novada izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki
Raunas vidusskolas pirmskolas izglītības iestāde Pusdienas 1.25 EUR t.sk. PVN
Raunas vidusskolas struktūrvienībai Drustu pamatskolas izglītības iestādes ēdnīcā Pusdienas 1.94 EUR t.sk. PVN
Raunas vidusskolas ēdnīcā Pusdienas 2.53 EUR t.sk. PVN

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 30.09.2020. lēmumu (prot. Nr. 13, 8.§)

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Raunas novadā

Pakalpojums Cena (EUR) bez PVN Piezīmes
Rozes ciemā Noteikts ar Raunas novada domes 18.12.2019. lēmumu (prot. Nr.15, 9.§).
maksa par ūdeni 2,63 bez PVN no 1 cilvēka
maksa par kanalizāciju 2,89 bez PVN no 1 cilvēka
maksa par ūdeni, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju 1,05 bez PVN par m3
maksa par kanalizāciju, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju 1,50 bez PVN par m3
Raunas ciemā
maksa par ūdeni 2,49 bez PVN no 1 cilvēka
maksa par kanalizāciju 2,98 bez PVN no 1 cilvēka
maksa par ūdeni, ja patērētājs dzīvoklī uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju 0,72 bez PVN par m3
maksa par kanalizāciju, ja patērētājs dzīvoklī uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju 0,98 bez PVN par m3
maksa par ūdeni, ja to ņem tikai no krāna un ēkā nav slapjās tualetes 0,50 bez PVN no 1 cilvēka
maksa par kanalizāciju, ja ēkā nav slapjās tualetes 0,21 bez PVN no 1 cilvēka
Drustu ciemā
maksa par ūdeni 3,26 bez PVN no 1 cilvēka
maksa par kanalizāciju 3,80 bez PVN no 1 cilvēka
maksa par ūdeni, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju 1,02 par m3 bez PVN
maksa par kanalizāciju, ja patērētājs uzstāda novada domē reģistrētu ūdens skaitītāju 0,86 par m3 bez PVN

 

2020./2021.gada apkures sezonas tarifi Raunas novadā, Raunas pagastā

Par 1m 2 platības apsildi mēnesī EUR 1.21 (bez PVN)
Par 1 megavata apsildi mēnesī EUR 43.98 (bez PVN)
Noteikts ar Raunas novada domes 26.08.2020. lēmumu (prot. Nr.12, 5.§)

 

Kanalizācijas tīrīšanas pakalpojums ar augstspiediena tīrīšanas iekārtu

Nr.p.k Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (EURO) PVN (EURO) Cena bez PVN (EURO)
1 Kanalizācijas tīrīšanas pakalpojums Stundā* 20.11 4.22 24.33

*Stunda ir minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš
Noteikts ar Raunas novada domes 25.03.2020. lēmumu (prot. Nr.5, 10.§)

 

Decentralizēto notekūdeņu pieņemšanas tarifi Drustu un Rozes ciemu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs

Nr.p.k Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (EURO) PVN (EURO) Cena bez PVN (EURO)
1 Decentralizēto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojums m3 1.20 0.25 1.45

Noteikts ar Raunas novada domes 25.03.2020. lēmumu (prot. Nr.5, 9.§)

 

Pakalpojumi Gatartas pansionātā

Pakalpojums Cena (EUR) Piezīmes
Sociālās aprūpes pakalpojumu maksa par viena klienta uzturēšanos EUR 620.00 mēnesī Maksa noteikta ar Raunas novada domes 25.11.2020. lēmumu (prot. Nr.15, 6.1.§)
Īres maksa  divpadsmit dzīvokļu mājā “Sprīdīši” EUR 0.23 par 1m2 mēnesī
Darbinieku ēdināšana EUR 1.10 dienā
Automašīnas VW Transporter Kombi izmantošanu  EUR 0.23 par kilometru

EUR 4.60 stundā stāvēšanas režīmā

Ēdienu atlieku realizācija 14.00 mēnesī Maksa noteikta ar Raunas novada domes 18.12.2019. lēmumu (prot. Nr.15, 13.§)
„Specializētās darbnīcas pakalpojums” un „Grupu dzīvokļa pakalpojums”
Specializētās darbnīcas pakalpojums EUR 14.75 viena klienta uzturēšanas izmaksas dienā

EUR 309.43 viena klienta uzturēšanas izmaksas mēnesī

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 29.03.2021. lēmumu (prot. Nr.5, 7.§)
Grupu dzīvokļa pakalpojums
EUR 18.00 viena klienta uzturēšanas izmaksas dienā

EUR 539.21 viena klienta uzturēšanas izmaksas mēnesī

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 29.03.2021. lēmumu (prot. Nr.5, 7.§)

 

Drustu Tautas nama telpu izmantošana

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez

PVN

(euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Drustu Tautas nama lielās zāles telpu noma

dienā

91.51

19.22

110.73

2.

Drustu Tautas nama lielās zāles telpu noma

stundā

11.44

2.40

13.84

3.

Drustu Tautas nama mazās zāles telpu noma

dienā

15.85

3.33

19.18

4.

Drustu Tautas nama mazās zāles telpu noma

stundā

1.98

0.42

2.40

5.

Kafejnīcas telpu noma

dienā

9.74

2.05

11.79

6.

Kafejnīcas telpu noma

stundā

1.22

0.26

1.48

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 29.01.2020. lēmumu (prot. Nr. 2, 6.§)

 

Maksas pakalpojumu izcenojumu Raunas novada Drustu kapos

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN, EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR
1.

Mirušā uzglabāšana kapličā

diennakts

2.02

0.42

2.44

2.

Kapličas izmantošana izvadīšanas ceremonijas laikā

stunda

0.63

0.13

0.76

Maksa noteikta ar Raunas novada domes 29.01.2020. lēmumu (prot. Nr. 2, 10.§). Lēmums piemērojams ar 2020.gada 1.janvāri.

 

Transportlīdzekļu nomas tarifs

Nr.p.k. Transportlīdzeklis Cena
1. Pasažieru autobuss FORD TRANSIT KH 3701 ar vietu skaitu 17 Budžeta iestādēm 6.08 EUR bez PVN stundā un 0.11 EUR bez PVN par nobraukto kilometru Maksa noteikta ar Raunas novada domes 30.05.2018. lēmumu (prot. Nr. 8, 2.11.§)
Citām organizācijām 9.39 EUR bez PVN stundā un 0.11 EUR bez PVN par nobraukto kilometru Maksa noteikta ar Raunas novada domes 30.05.2018. lēmumu (prot. Nr. 8, 2.11.§)
2. Mikroautobuss OPEL VIVARO KP 8936 ar vietu skaitu 8 Budžeta iestādēm 6.08 EUR bez PVN stundā un 0.09 EUR bez PVN par nobraukto kilometru Maksa noteikta ar Raunas novada domes 30.05.2018. lēmumu (prot. Nr. 8, 2.11.§)
Citām organizācijām 8.09 EUR bez PVN stundā un 0.09 EUR bez PVN par nobraukto kilometru Maksa noteikta ar Raunas novada domes 30.05.2018. lēmumu (prot. Nr. 8, 2.11.§)
3. Pacēlājs MTZ 13.76 EUR bez PVN  stundā Maksa noteikta ar Raunas novada domes 29.03.2021. lēmumu (prot. Nr. 5, 8.§)
4. Traktors Belarus 14.34 EUR bez PVN  stundā Maksa noteikta ar Raunas novada domes 29.03.2021. lēmumu (prot. Nr. 5, 8.§)
5. Traktoram Dongfeng T6779LS 11.67 EUR bez PVN stundā Maksa noteikta ar Raunas novada domes 29.03.2021. lēmumu (prot. Nr. 5, 8.§)