Pakalpojums

Apraksts

Sniedzējs

Apbedīšanas pakalpojumi Kapu teritorijas apsaimniekošana;
mirušās personas uzglabāšana kapličā;
kapličas izmantošana izvadīšanas ceremonijas laikā;
kapu vietas nospraušana, ierādīšana jaunā vietā.
Drustu kapi – kapu pārzine
Mob.tālr.: 28625828
E-pasts: drusti@rauna.lv
 
Raunas kapi – kapu pārzine
Ināra Briša
Mob.tālr.: 26158900 
Apsaimniekošanas un komunālie pakalpojumi

Ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana;
teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība u.c.

Saimnieciskais dienests
Parka iela 4C, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131.
Tālr.: 64177107,
Mob.tālr.: 29412063
E-pasts:novadadome@rauna.lv

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu savākšana, šķirošana, transportēšana, apstrāde un noglabāšana videi draudzīgā veidā.

Vairāk:
Par SIA “ZAAO”
ZAAO aktualitātes rauna.lv

SIA „ZAAO”
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Tālr. 642 81250,
Mob.tālr.: 265 15556
Fakss: 64281251
E-pasts: zaao@zaao.lv

Bāriņtiesas pakalpojumi

Aizgādnība, aizbildnība, adopcija un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība;
notariālās darbības – apliecinājumu funkciju izpilde.

Vairāk:
Iestādes un dienesti – bāriņtiesa

Bāriņtiesa
Valmieras iela 1,
Rauna, Smiltenes novads
LV-4131
Tālr. 64177476
E-pasts: barintiesa@rauna.lv

Bibliotēku pakalpojumi Informācija:
Raunas bibliotēkaDrustu bibliotēkaRozes bibliotēkaGatartas bibliotēka
Raunas bibliotēka
Valmieras iela 1
Rauna, Smiltenes novads
LV-4131
Tālr.: 64177360
E-pasts: raunasbiblioteka@inbox.lv
Rozes bibliotēka
Rozes, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131
Tālr.: 26617582
E-pasts:rozesbiblioteka@rauna.lv
Drustu bibliotēka
Palsas 11, Drustu pagasts,
Smiltenes novads, LV-4132
Tālr./fakss: 64129749
E-pasts:drustubiblio@inbox.lv
Gatartas bibliotēka
„Palejas”, Drustu pagasts,
Smiltenes novads, LV-4132
Tālr./fakss: 27877794
E-pasts: gatartab@inbox.lv

Būvvaldes pakalpojumi

Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana Raunas novadā.

Vairāk:
Apvienotā būvvalde

Apvienotā būvvalde
J.Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
Tālr.: 64127915
E-pasts:juris.jaunozols@and.lv
arturs.repss@and.lv

Dzīvesvietas deklarēšanās pakalpojumi

Dzīvesvietas deklarēšana;
izziņas par deklarēto dzīvesvietu, ģimenes sastāvu izsniegšana.

Kancelejas nodaļa –
deklarēšanās lietu speciālists
Vidzemes iela 2, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131
Tālr.: 64107723
Mob.tālr.: 28397062
E-pasts:novadadome@rauna.lv

Dzimtsarakstu pakalpojumi Civilstāvokļa aktu reģistrācija.

Vairāk:
Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa
Vidzemes iela 2, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131
Tālr.: 64107723
Mob.tālr.: 28397062
E-pasts:dzimtsaraksti@rauna.lv

Interešu izglītības pakalpojumi

Interešu izglītības programmu īstenošana;
audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodiskās un informatīvās darbības nodrošināšana.

Vairāk:
Drustu Tautskola
Neformālā izglītība

Bērnu un jauniešu centrs
Valmieras iela 1, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131
Mob.tālr.: 29346541
E-pasts: raunasbjc@gmail.com

Tautskola „99 Baltie zirgi”
Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
Mob.tālr.: 29331935
E-pasts:99baltiezirgi@gmail.com

Izglītības pakalpojumi

Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nodrošināšana.

Vairāk:
Raunas vidusskola
Izglītība

Raunas vidusskola
Skolas iela 1, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131
Tālr./fakss: 64177384
E-pasts:raunask@cesis.edu.lv
Drustu pamatskola
Skolas iela 7, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
Tālr.: 64129787
E-pasts:drustuskola@rauna.lv

Klientu apkalpošana un lietvedības pakalpojumi

Iedzīvotāju iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību pieņemšana un izskatīšana;
izziņu izsniegšana;
domes sēdes protokolu izrakstu izsniegšana;
arhīva izziņu izsniegšana;
konsultācijas par pašvaldības pakalpojumiem.

Veidlapas:
Iesniegumu veidlapas

Kancelejas nodaļa
Vidzemes iela 2, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131
Tālr./fakss: 64107343
Mob.tālr.: 29468871
E-pasts:novadadome@rauna.lv
Drustu pagasta pārvalde
“Ošlejas”, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes  novads, LV-4132
Tālr.: 64129776
Fakss: 64129708
Mob.tālr.: 26690882
E-pasts:drusti@rauna.lv

Kultūras un tūrisma pakalpojumi

Kultūras pasākumu organizēšana;
informēšana par kultūras norisēm un pasākumiem pašvaldībā;
kultūras vērtību saglabāšana un vēstures liecību uzkrāšana.

Vairāk:
Notikumi
Rodam Raunas novadā
Kultūra novadā
Muzejs
Tūrisms

Kultūras nodaļa
Vidzemes iela 2, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131
Mob.tālr.: 26590507, 27877249
E-pasts:kultura@rauna.lv
drustukultura@rauna.lv
Tūrisma informācijas centrs
Valmieras iela 1, Raunas, Raunas pagats, Smiltenes novads, LV – 4131
Tālr.: 20113881
Mob.tālr.: 29408385
E-pasts: tic@rauna.lv
Drustu novadpētniecības muzejs
“Ošlejas”, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
Mob.tālr.: 22047515
E-pasts:ieva.skoboleva@inbox.lv
Raunas muzejs

Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV – 4131
Mob.tālr.: 28728377
E-pasts:raunasmuzejs@gmail.com

Sociālā palīdzība un aprūpe

Sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām;
profesionālu sociālo darbinieku konsultācijas;
atbalsta un palīdzības sniegšana novada iedzīvotāju radušos grūtību risināšanā;
veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos.

Vairāk:
Sociālais dienests
Gatartas pansionāts

Sociālais dienests
Valmieras iela 1,
Rauna, Smiltenes novads
LV-4131
Tālr.: 64177620
E-pasts: socrauna@rauna.lv
Gatartas pansionāts
Gatartas pansionāts, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV – 4132
Tālr.: 64100387;
Fakss: 64100381
Mob.tālr.: 29463629
E-pasts:aivars@gapa.lv

Topogrāfisko datu uzskaite

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšana;
mērniecības uzņēmumu izgatavotās topogrāfijas, izpildmērījumu, komunikāciju, būvasu un citu nosprauduma shēmu, zemes ierīcības projektu, detālplānojumu un sarkano līniju karšu pieņemšana, pārbaude un apkopošana.

Vairāk:
Topogrāfisko datu uzskaite

Mērnieks
Andrejs Igaunis
Mob.tālr.: 29480032
E-pasts:topo.rauna@gmail.com

Zemes lietu pakalpojumi

Zemes ierīcības projekta izstrāde, saskaņošana un akceptēšana;
nekustamā īpašuma sadale;
zemes robežu plānu saskaņošana;
nosaukuma un/vai adreses piešķiršana vai maiņa zemes gabalam, ēkai vai telpai;
nedzīvojamo telpu, ēku un tām piekrītošās zemes iznomāšana;
izziņas sagatavošana par zemes vienības izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam, nekustamā īpašuma nodokļa samaksu;
maksājuma paziņojuma par nekustamā īpašumu nodokli sagatavošana un izsniegšana.

Attīstības nodaļa
Tālr.: 64129710, 64119904
Mob.tālr.: 27841568
E-pasts: drusti@e-apollo.lv