Nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020. gada 06.janvārī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2020. gada 03.janvārim plkst. 12.00. Sākumcena EUR 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 4 500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Izsolāmā objekta – nekustamā īpašumā “Vidus Ķevēni”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 002 0029 – 2020.gada 06.janvāra atkārtotā izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2020.gada 29.janvāra sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu un turpmāko rīcību” (Prot.Nr.2., 20.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Pie Lauriem”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Lauriem”, Raunas pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 10.decembrī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019. gada 9.decembrim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 3 609,00 (trīs tūkstoši seši simti deviņi euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 360,90 (trīs simti sešdesmit euro 90 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Pie Lauriem”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 008 0077 – pirkšanu noslēgts 06.01.2020 ar fizisku personu I.C. par nosolīto cenu EUR 3 969,90 (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi euro 90 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2019.gada 18.decembra sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Pie Lauriem”, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.15., 11.§.).

 


 

Kustamās mantas – Pļaujmašīnas Z-010/24 – atsavināšana par brīvu cenu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 3.punktu par brīvu cenu pārdod kustamo mantu – Pļaujmašīnu Z‑010/24, iegādāta 21.01.2014., darba kartībā. Cena: EUR 1 200,00 (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi).
Mantas apskate, iepriekš saskaņojot pa tālruni 29357680.
Informācija pa tālruņiem – 64119902, 29357680.

 


 

Kustamās mantas – Pļaujmašīnas Z-010/24 – atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – Pļaujmašīnu Z-010/24 – iegādāta 21.01.2014., darba kārtībā.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 22.jūlijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta  Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019. gada 19.jūlijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 1 265,00 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit pieci euro 00 centi), dalības maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda EUR 126,50 (viens simts divdesmit seši euro 50 centi) – jāiemaksā novada domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.
Mantas apskate, iepriekš saskaņojot ar Raunas novada domes Saimnieciskā dienesta vadītāju G. Rekmani pa tālruni 29357680.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:

Kustamās mantas – Pļaujmašīnas Z–010/24 – 2019.gada 22.jūlija izsoles rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2019.gada 31.jūlija sēdes lēmumu “Par kustamās mantas – Pļaujmašīnas Z‑010/24 – atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.10,4.§.).

 


 

Raunas novada domes

Telpu, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0470 018,

 nomas tiesību izsoles kārtība Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

Nomas objekts Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Raunas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000079352
Nomas tiesību izsoles veids Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4132
Kadastra Nr. 4276 006 0590
Ēkas kadastra apzīmējums 4276 006 0470 018
Platība 13,1 m2
Lietošanas mērķis Saimnieciskās darbības veikšana
Objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,75 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Iznomāšanas termiņš 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija Telpas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2019.gada 07.jūnijam plkst. 12:00,

Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV‑4131.

Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:

Fiziska persona:

=     Klātienē jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un jāuzrāda pilnvarnieka personu apliecinoša dokumenta oriģināls);

=      Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

=      Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Juridiska persona:

= Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls;

= Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

= Pieteikums atbilstoši Noteikumu 2.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Izsoles datums 2019.gada 10.jūnijs plkst. 12:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētāja kabinetā.
Izsoles solis EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī.
Objekta apskate Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 64119902, līdz 2019.gada 06.jūnijam.
Iznomātājs Raunas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000057973

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

Izsoles rīkotājs Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersona Sigita Koliņa, tālrunis 64119902
Citi noteikumi Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

Telpu nomas līgums

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta – nomas tiesības par telpu grupu Nr. 001-12, ar kopējo platību 13,1 m2, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0470 018, adrese Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads – noslēgts 01.07.2019 ar fizisku personu D.B. par nosolīto cenu EUR  0,88 (nulle euro astoņdesmit centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2019.gada 26.jūnija sēdes lēmumu “Par telpu Dīķa ielā 6, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.8., 6.§.).

 


 

Nekustamo īpašumu “Mazpauri”, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts būvju nekustamo īpašumu “Mazpauri”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr.4276 509 0007 – izsoles sākumcena EUR 1600.00, nodrošinājums EUR 160.00, izsole 10.07.2019. plkst.11-30, pieteikšanās termiņš līdz 27.06.2019. plkst.16-00.Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir zemes vienības, uz kuras atrodas izsolāmais būvju nekustamais īpašums, īpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300


 

Nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lazdiņas”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 10.jūnijā plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019.gada 7.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 3 159,74 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro 74 centi), nodrošinājuma nauda EUR 315, 97 (trīs simti piecpadsmit euro 97 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Uz izsolāmo Nekustamo īpašumu pastāv Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā noteiktās pirmpirkuma izmantošanas tiesības. Pirmpirkuma tiesīgajām personām mēneša laikā no nekustamā īpašuma izsoles izsludināšanas jāiesniedz rakstveida pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašumā “Lazdiņas”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 008 0125 – pirkšanu noslēgts 01.07.2019 ar fizisku personu I.M. par nosolīto cenu EUR  3 159,74 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro 74 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2019.gada 26.jūnija sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Lazdiņas” atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.8., 7.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Lejas Jaungārņi”, Drustu pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lejas Jaungārņi”, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 10.jūnijā plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019. gada 7.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 3 200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašumā “Lejas Jaungārņi”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 004 0078 – pirkšanu noslēgts 01.07.2019. fizisku personu A.M. par nosolīto cenu EUR  3 520,00 (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2019.gada 26.jūnija sēdes lēmumu “Par nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni” un “Lejas Jaungārņi” atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.8., 4.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 10.jūnijā plkst. 10:45. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019. gada 7.jūnijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 57 360,00 (piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 5 736,00 (pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:

Izsolāmā objekta – nekustamā īpašumā “Vidus Ķevēni”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 002 0029 – 2019.gada 10.jūnija atkārtotā izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2019.gada 26.jūnija sēdes lēmumu “Par nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni” un “Lejas Jaungārņi” atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.8., 4.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Mežrozītes”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mežrozītes”, Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 13.maijā plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019.gada 10.maijam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 10 600,00 (desmit tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 060, 00 (viens tūkstotis sešdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa: paredzēts nomaksas pirkums, divu nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas jāsamaksā avansa maksājums 10 % (desmit procentu) apmērā no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas.
Uz izsolāmo Nekustamo īpašumu pastāv Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā noteiktās pirmpirkuma izmantošanas tiesības. Pirmpirkuma tiesīgajām personām mēneša laikā no nekustamā īpašuma izsoles izsludināšanas jāiesniedz rakstveida pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma “Lejas Jaungārņi”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lejas Jaungārņi”, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 25.martā plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019. gada 22.martam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 4 000,00 (četri tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 400,00 (četri simti euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Izsolāmā objekta – nekustamā īpašumā “Lejas Jaungārņi”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 004 0078 – 2019.gada 25.marta atkārtotā izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2019.gada 27.marta sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.3., 11.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2019. gada 25.martā plkst. 10:45. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2019. gada 22.martam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 71 700 (septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 7 170,00 (septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi 

Izsoles rezultāts:
Izsolāmā objekta – nekustamā īpašumā “Vidus Ķevēni”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 002 0029 – 2019.gada 25.marta atkārtotā izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2019.gada 27.marta sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.3., 11.§.).

 


 

Raunas novada domes

Telpu ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001

nomas tiesību izsoles kārtība Skolas iela 2, Drustu pagasts, Raunas novads

Nomas objekts Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Drustu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000000436723
Nomas tiesību izsoles veids Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese Skolas iela 2, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
Kadastra Nr. 4248 007 0134
Platība 47,40 m2
Lietošanas mērķis Saimnieciskās vajadzības
Objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,28 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Iznomāšanas termiņš Līdz 2019.gada 30.aprīlim no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija Telpas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2019.gada 11.janvārim plkst. 12:00,

Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV‑4131.

Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:

Fiziska persona:

= Klātienē jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un jāuzrāda pilnvarnieka personu apliecinoša dokumenta oriģināls);

= Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

= Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Juridiska persona:

= Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls;

= Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

= Pieteikums atbilstoši Noteikumu 2.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Izsoles datums 2019.gada 14.janvāris plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētāja kabinetā.
Izsoles solis EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Objekta apskate Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 29365501, no līdz 2019.gada 11.janvārim.
Iznomātājs Raunas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000057973

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

Izsoles rīkotājs Raunas novada domes izsoles komisija.
Kontaktpersona Aivars Damroze, tālrunis 2943629
Citi noteikumi Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:

Līgums par izsolāmā objekta – nomas tiesības par telpu grupām Nr. 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, ar kopējo platību 47,4 m2, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134, adrese Skolas iela 2, Drustu pagasts, Raunas novads – noslēgts 01.02.2019 ar fizisku personu M.Č. par nosolīto cenu EUR  0,33 (nulle euro trīsdesmit trīs centi). Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2019.gada 30.janvāra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.1., 4.§.).