Nekustamā īpašuma – ūdenstilpes – “Kreiļu ezers”, Drustu pagasts, Raunas novads, nomas tiesību izsole

Nomas objekts Nekustamais īpašums– ūdenstilpe – „Kreiļu ezers”, Drustu pagastā, Raunas novadā, 27,69 ha platībā, pašvaldībai piekritīgs saskaņā ar Drustu pagasta padomes 16.09.2008. lēmumu Nr. 13 “Par zemes piekritību pašvaldībai.
Nomas tiesību izsoles veids Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Ātrašanās vieta Nekustamais īpašums atrodas Raunas novada Drustu pagastā, braucot ~ 3 km no Drustu centra pa valsts autoceļu Lembis–Drusti–Vecpiebalga uz Zosēna pusi ~ 0.5 km no valsts autoceļa.  Izvietots lauksaimniecības teritorijā, tuvākajā apkārtnē nekustamo īpašumu “Jaunpērles” un “Kreiļi” lauksaimniecības zemes, netālu dzīvojamās mājas “Zundi”.  Drustu pagasta centrs, kurā atrodas skola, pirmsskolas izglītības iestāde un citi sabiedriski objekti atrodas ~ 3 km attālumā.
Kadastra Nr. 4248 011 0013
Platība 27,69 ha
Lietošanas mērķis Nekustamo īpašumu paredzēts nodot nomā ezera apsaimniekošanai atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, malu zvejniecības novēršanai, zivju resursu atjaunošanai, licencētās makšķerēšanas organizēšanai, rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai) un ūdenssportam (nepieļaujot iekšdedzes dzinēju izmantošanu – motorlaivu, ūdens motociklu – ezerā zivju nārsta laikā no ledus iziešanas līdz 1. jūnijam).
Apgrūtinājumi Nekustamam īpašumam noteikti lietošanas tiesību apgrūtinājumi saskaņā ar  izstrādātajiem Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Kreiļu ezeram
Objekta nosacītā nomas maksa EUR 445,00 (četri simti četrdesmit pieci euro 00 centi) gadā, plus pievienotās vērtības nodoklis.
Iznomāšanas termiņš Nomas tiesības uz 20 (divdesmit) gadiem no nomas līguma noslēgšanas dienas.
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumiem un  ūdentilpes nomas līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem, t.sk., bet ne tikai,  Nomniekam nav tiesību, bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas, iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) ūdenstilpi vai tās daļu.
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 5.nodaļu “Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība”.
Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc pirmās publikācijas Raunas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.rauna.lv.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 15. maijā plkst.1200.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Raunas novada domē, 1.stāvā, pie Juriskonsultes, Vidzemes ielā 2, Raunā,Raunas pagastā, Raunas novadā darba dienās no 800-1300 un 1400-1600, tālrunis uzziņām 64119902.
Izsoles dalības pretendentam ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.maijam jāpārskaita Raunas novada pašvaldības kontā – AS „SEB banka”, konta Nr.LV02UNLA0004011130510, Nomas tiesību izsoles dalības maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi).Pretendentiem iesniedzami šādi dokumenti:Fiziska persona:·   izsoles pieteikums (1.pielikums), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bankas rekvizītus (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv);
·   maksājumu apliecinošs dokuments par izsoles dalības maksas samaksu Raunas novada pašvaldības norēķinu kontā.Juridiska persona:·   izsoles pieteikums (1.pielikums), norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv);
·   pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav paraksta tiesību;
·   maksājumu apliecinošs dokuments par izsoles dalības maksas samaksu Raunas novada pašvaldības norēķinu kontā.

Pieteikumu iesniedz:

·   rakstveidā Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, ievērojot Raunas novada domes darba laiku;
·   elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu ar tam pievienotajiem dokumentiem nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv

Izsoles datums Izsole notiks 2020.gada 18.maijā plkst.1000 Raunas novada domes telpās –Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi).
Objekta apskate Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00‑17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 64119902, līdz 2020.gada 14.maijam.
Iznomātājs Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs Raunas novada domes Izsoles komisija (apstiprināta ar Raunas novada domes 2020.gada 25.marta sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kreiļu ezers” nomas tiesību izsoli” (Prot.Nr. 5, 11.§)
Kontaktpersona Raunas novada domes juriskonsults Sigita Koliņa
e-pasts: sigita.kolina@rauna.lv
Citi noteikumi Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko nomas maksu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Raunas novada domes lēmuma pieņemšanas, ir jānoslēdz ūdenstilpes nomas līgums (projekts 3.pielikumā).

Izsoles noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma “Gaišmājas”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gaišmājas”, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 14.aprīlī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2020.gada 09.aprīlim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 11 600,00 (vienpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 160,00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Gaišmājas”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 007 0215 – pirkšanu noslēgts 05.05.2020 ar fizisku personu par nosolīto cenu EUR  12 760,00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2020.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Gaišmājas”, Drustu pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.7., 7.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 09.martā plkst.10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2020. gada 06.martam plkst. 12.00. Sākumcena EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 4 00,00 (četri tūkstoši euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 002 0029 – pirkšanu noslēgts 24.04.2020 ar SIA “AgDev2”, Reģistrācijas Nr. 40103556755, Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, par nosolīto cenu EUR  116 000,00 (viens simts sešpadsmit tūkstoši euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2020.gada 25.marta sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.5., 13.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Kauliņi nomai”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kauliņi nomai”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020. gada 10.februārī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2020. gada 7.feburārim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 7 610,00 (septiņi tūkstoši seši simti desmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 761,00 (septiņi simti sešdesmit viens euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā Nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Kauliņi nomai”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 002 0061 – pirkšanu noslēgts 27.02.2020 ar fizisku personu par nosolīto cenu EUR  8 371,00 (astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2020.gada 26.februāra sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kauliņi nomai”, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.4., 4.§.).