Kustamās mantas – cirsmas “Dreimaņmeži”, Drustu pagasts, Raunas novads, kadastra Nr. 42480040067, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu “Dreimaņmeži”, Drustu pagasts, Raunas novads, kadastra Nr. 42480040067, kopplatība 2,04 ha, apjoms 495,17 m3, 1.meža kvartāls, 1; 5; 6; 7 nogabals, cirtes paņēmiens – kailcirte.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 16.novembrī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 13.novembrim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu [email protected] Nosacītā cena EUR 13 000,00 (trīspadsmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa nedēļas laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Puriņmala”, Drustu pagasts, Raunas novads

Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 07.decembrī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 04.decembrim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu [email protected] Nosacītā cena EUR 4 300,00 (četri tūkstoši trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit euro 00 centi)reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pangas”, Drustu pagasts, Raunas novads

Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 08.decembrī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 04.decembrim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu [email protected] Nosacītā cena EUR 1 400,00 (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 140,00 (viens simts četrdesmit euro 00 centi) reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Auzeri”, Drustu pagasts, Raunas novads

Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 08.decembrī plkst. 10:30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 04.decembrim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu [email protected] Nosacītā cena EUR 3 200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ieviņas”, Drustu pagasts, Raunas novads

Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 07.decembrī plkst. 10:30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 04.decembrim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu [email protected] Nosacītā cena EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma Upes ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Upes ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 09.novembrī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 06.novembrim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu [email protected] Nosacītā cena EUR 16 500,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 650,00 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Raunas novada domes telpu, kas atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0274 001, Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, pagrabstāvā, nomas tiesību izsole

Nomas objekts Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Raunas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 183
Nomas tiesību izsoles veids Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Kadastra Nr. 4276 006 0274
Ēkas kadastra apzīmējums 4276 006 0274 001
Platība Iznomātā telpa 22,6 m2, koplietošanas telpas 21,7 m2
Lietošanas mērķis Biroja un/vai saimnieciskās darbības telpa
Objekta nosacītā nomas maksa EUR 15 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija Telpas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2020.gada 16.oktobrim plkst. 12:00,
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV‑4131.
Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
Fiziska persona:

 • Klātienē jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un jāuzrāda pilnvarnieka personu apliecinoša dokumenta oriģināls);
 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
 • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv);

Juridiska persona:

 • Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls;
 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
 • Pieteikums atbilstoši Noteikumu 2.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv);
Izsoles datums 2020.gada 19.oktobris plkst. 10:30, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis EUR 1,5 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Objekta apskate Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 22016948, līdz 2020.gada 16. oktobrim.
Iznomātājs Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersona Sigita Koliņa, tālrunis 64119902
Citi noteikumi Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi

2. pielikums

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmo objektu – nomas tiesības par telpām ar platību 22,6 m2, kas atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0274 001, adrese Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, pagrabstāvā – noslēgts 23.11.2020 ar fizisku personu par nosolīto cenu EUR  16,50 (sešpadsmit euro piecdesmit centi) mēnesī. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2020.gada 28.oktobra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.14., 8.§.).

 


 

Raunas novada domes telpu, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 0060274 001, Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, noma

Nomas objekts Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Raunas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 183
Nomas tiesību izsoles veids Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Kadastra Nr. 4276 006 0274
Ēkas kadastra apzīmējums 4276 006 0274 001
Platība Iznomātās telpas 84,4 m2, koplietošanas telpas 58,5 m2
Lietošanas mērķis Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
Objekta nosacītā nomas maksa EUR 250 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija Telpas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2020.gada 16.oktobrim plkst. 12:00,
Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV‑4131.
Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
Fiziska persona:

 • Klātienē jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un jāuzrāda pilnvarnieka personu apliecinoša dokumenta oriģināls);
 • Apliecinājums brīvā formā, ka nomas tiesību iegūšanas gadījumā līdz nomas līguma noslēgšanai reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants (norādot konkrēti) attiecīgajā jomā;
 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
 • Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv);
 • Biznesa plāns par plānoto darbību Nomas objektā atbilstoši Noteikumu 2.4. punktā noteiktajam mērķim, kas noformēts brīvā formā.

Juridiska persona:

 • Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls;
 • Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);
 • Pieteikums atbilstoši Noteikumu 2.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv);
 • Biznesa plāns par plānoto darbību Nomas objektā atbilstoši Noteikumu 2.4. punktā noteiktajam mērķim, kas noformēts brīvā formā
Izsoles datums 2020.gada 19.oktobris plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis EUR 25 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Objekta apskate Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 22016948, līdz 2020.gada 16. oktobrim.
Iznomātājs Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersona Sigita Koliņa, tālrunis 64119902
Citi noteikumi Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noetikumi

2. pielikums

Izsoles rezultāts:
Izsolāmā objekta – telpu grupas, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0274 001, adrese Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads – 2020.gada 19.oktobra nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 62.punktu. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2020.gada 28.oktobra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.14., 8.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Ķeveri 1”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ķeveri 1”, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 21.septembrī plkst. 11:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 18.septembrim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu [email protected] Nosacītā cena EUR 2 100,00 (divi tūkstoši viens simts euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 210,00 (divi simti desmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Ķeveri 1”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 006 0092 – pirkšanu noslēgts 05.10.2020 ar fizisku personu par nosolīto cenu EUR  2 310,00 (divi tūkstoši trīs simti desmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2020.gada 30.septembra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.13., 10.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Pie Kalna Bērziem”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Kalna Bērziem”, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 21.septembrī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 18.septembrim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu [email protected] Nosacītā cena EUR 6 000,00 (seši tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 600,00 (seši simti euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Nogabali un 2018. gadā izcirstais apjoms

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Pie Kalna Bērziem”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 008 0092 – pirkšanu noslēgts 05.10.2020 ar SIA “GA KOKS” par nosolīto cenu EUR  12 600,00 (divpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2020.gada 30.septembra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.13., 10.§.).


 

Nekustamā īpašuma Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 21.septembrī plkst. 12:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 18.septembrim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu [email protected] Nosacītā cena EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 007 0256 – pirkšanu noslēgts 05.10.2020 ar SIA “PAMATS ĪPAŠUMI” par nosolīto cenu EUR  11 000,00 (vienpadsmit tūkstoši euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2020.gada 30.septembra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.13., 10.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma – zemes vienības “Speikstiņi”, Raunas pagasts, Raunas novads, ar kadastra apzīmējumu 4276 002 0334, noma

Nomas objekts Nekustamais īpašums – zemes vienība “Speikstiņi”, ar kadastra apzīmējumu Nr.4276 002 0300, Raunas pagasts, Raunas novads, saskaņā ar  Raunas pagasta padomes 30.07.2014 lēmumu  Nr.9 “Par zemes piekritību pašvaldībai” piekritīgs Raunas novada domei.
Platība 5,76 ha
Lietošanas mērķis Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4276 002 0300 reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪML kods- 0101).
Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles sākumcena Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu un vērtējuma izmaksas:

EUR 348,00 +PVN gadā

Papildus nomas maksai jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis

Iznomāšanas termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu, kas noformēts kā rakstveida iesniegums, var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2020.gada 07.augustam (ieskaitot).

Pieteikuma (iesnieguma) iesniegšanas vieta:

1)   klātienē Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, ievērojot Raunas novada domes darba laiku;

2)   elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu (iesniegumu)  nosūtot uz e-pastu [email protected]

Objekta apskate Nomas objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 64119902, līdz 2020.gada 07.augustam.
Iznomātājs Raunas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000057973

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

Kontaktpersona Sigita Koliņa, tālrunis 64119902
Citi noteikumi Ja uz zemes vienības nomu piesakās vairāk nekā viens pretendents – rīkojama un izsludināma izsole starp šiem pretendentiem.

 


 

Nekustamā īpašuma  „Gāzes glabātuves”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 007 0287, nomas tiesību izsole

Nomas objekts Nekustamais īpašums “Gāzes glabātuves”, kadastra Nr.4248 007 0287, Drustu pagasts, Raunas novads, saskaņā ar  Drustu pagasta padomes 16.09.2008 lēmumu  Nr.13 “Par zemes piekritību pašvaldībai” piekritīgs Raunas novada domei.
Nomas tiesību izsoles veids Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Kadastra Nr. 4248 007 0287
Platība 0,24 ha
Lietošanas mērķis Nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana  atbilstoši Raunas novada domes 2012.gada 07.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 ,,Par Raunas novada teritorijas plānojumu 2012-2024.gadam” – tehniskās apbūves teritorijas.
Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles sākumcena EUR 28,00 gadā
Iznomāšanas termiņš 5 (pieci) gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2020.gada 07.jūlijam plkst. 12:00,

Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV‑4131.

Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:

Fiziska persona:

·   Klātienē jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un jāuzrāda pilnvarnieka personu apliecinoša dokumenta oriģināls);

·   Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

·   Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Juridiska persona:

·   Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls;

·   Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

·   Pieteikums atbilstoši Noteikumu 2.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Izsoles datums 2020.gada 08.jūlijs plkst. 12:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis EUR 3,00 (trīs euro 00 centi)
Objekta apskate Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 64119902, līdz 2020.gada 07.jūlijam.
Iznomātājs Raunas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000057973

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

Izsoles rīkotājs Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersona Sigita Koliņa, tālrunis 64119902
Citi noteikumi Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi
Līguma projekts

 


 

Raunas novada domes Telpu, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0470 018, nomas tiesību izsoles kārtība Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

Nomas objekts Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Raunas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000079352
Nomas tiesību izsoles veids Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4132
Kadastra Nr. 4276 006 0590
Ēkas kadastra apzīmējums 4276 006 0470 018
Platība 27 m2
Lietošanas mērķis Saimnieciskās darbības veikšana
Objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,75 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Iznomāšanas termiņš 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija Telpas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2020.gada 07.jūlijam plkst. 12:00,

Raunas novada dome, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV‑4131.

Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:

Fiziska persona:

·   Klātienē jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls (ja fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un jāuzrāda pilnvarnieka personu apliecinoša dokumenta oriģināls);

·   Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

·   Pieteikums (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Juridiska persona:

·   Pārstāvja pilnvara (oriģināls), ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē,  jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls;

·   Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls);

·   Pieteikums atbilstoši Noteikumu 2.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Izsoles datums 2020.gada 08.jūlijs plkst. 12:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī.
Objekta apskate Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 64119902, līdz 2020.gada 07.jūlijam.
Iznomātājs Raunas novada dome

Reģistrācijas Nr. 90000057973

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

Izsoles rīkotājs Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersona Sigita Koliņa, tālrunis 64119902
Citi noteikumi Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 7 (septiņu) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi
Līguma projekts

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nomas tiesības par telpu grupa Nr. 001-5, ar platību 13,2 m2 un telpu grupa Nr.001-6 ar platību 13,8 m2, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0470 018, adrese Dīķa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads – noslēgts 06.08.2020 ar fizisku personu par nosolīto cenu EUR  0,80 (nulle euro astoņdesmit centi) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2020.gada 29.jūlija sēdes lēmumu “Par telpu Dīķa ielā 6, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.11., 4.1.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Lejas Duburi”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lejas Duburi”, Raunas pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 05.augustā plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2020.gada 04.augustam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Lejas Duburi”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 009 0038 – pirkšanu noslēgts 28.08.2020 ar fizisku personu par nosolīto cenu EUR  4 200,00 (četri tūkstoši divi simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2020.gada 26.augusta sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Lejas Duburi”, Raunas pagasts, Raunas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.12., 4.1.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Pirtsmala”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pirtsmala”, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 05.augustā plkst. 11:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2020.gada 04.augustam plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Izsolāmā objekta – nekustamā īpašumā “Pirtsmala”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 007 0318 – 2020.gada 05.augusta izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2020.gada 26.augusta sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Pirtsmala”, Drustu pagasts, Raunas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.12., 4.2.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma – ūdenstilpes – “Kreiļu ezers”, Drustu pagasts, Raunas novads, nomas tiesību izsole

Nomas objekts Nekustamais īpašums– ūdenstilpe – „Kreiļu ezers”, Drustu pagastā, Raunas novadā, 27,69 ha platībā, pašvaldībai piekritīgs saskaņā ar Drustu pagasta padomes 16.09.2008. lēmumu Nr. 13 “Par zemes piekritību pašvaldībai.
Nomas tiesību izsoles veids Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Ātrašanās vieta Nekustamais īpašums atrodas Raunas novada Drustu pagastā, braucot ~ 3 km no Drustu centra pa valsts autoceļu Lembis–Drusti–Vecpiebalga uz Zosēna pusi ~ 0.5 km no valsts autoceļa.  Izvietots lauksaimniecības teritorijā, tuvākajā apkārtnē nekustamo īpašumu “Jaunpērles” un “Kreiļi” lauksaimniecības zemes, netālu dzīvojamās mājas “Zundi”.  Drustu pagasta centrs, kurā atrodas skola, pirmsskolas izglītības iestāde un citi sabiedriski objekti atrodas ~ 3 km attālumā.
Kadastra Nr. 4248 011 0013
Platība 27,69 ha
Lietošanas mērķis Nekustamo īpašumu paredzēts nodot nomā ezera apsaimniekošanai atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, malu zvejniecības novēršanai, zivju resursu atjaunošanai, licencētās makšķerēšanas organizēšanai, rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai) un ūdenssportam (nepieļaujot iekšdedzes dzinēju izmantošanu – motorlaivu, ūdens motociklu – ezerā zivju nārsta laikā no ledus iziešanas līdz 1. jūnijam).
Apgrūtinājumi Nekustamam īpašumam noteikti lietošanas tiesību apgrūtinājumi saskaņā ar  izstrādātajiem Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Kreiļu ezeram
Objekta nosacītā nomas maksa EUR 445,00 (četri simti četrdesmit pieci euro 00 centi) gadā, plus pievienotās vērtības nodoklis.
Iznomāšanas termiņš Nomas tiesības uz 20 (divdesmit) gadiem no nomas līguma noslēgšanas dienas.
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumiem un ūdentilpes nomas līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem, t.sk., bet ne tikai, Nomniekam nav tiesību, bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas, iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) ūdenstilpi vai tās daļu.
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 5.nodaļu “Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība”.
Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc pirmās publikācijas Raunas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.rauna.lv.
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 15. maijā plkst.1200.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Raunas novada domē, 1.stāvā, pie Juriskonsultes, Vidzemes ielā 2, Raunā,Raunas pagastā, Raunas novadā darba dienās no 800-1300 un 1400-1600, tālrunis uzziņām 64119902.
Izsoles dalības pretendentam ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.maijam jāpārskaita Raunas novada pašvaldības kontā – AS „SEB banka”, konta Nr.LV02UNLA0004011130510, Nomas tiesību izsoles dalības maksa – 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi).Pretendentiem iesniedzami šādi dokumenti:Fiziska persona:·   izsoles pieteikums (1.pielikums), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bankas rekvizītus (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv);
·   maksājumu apliecinošs dokuments par izsoles dalības maksas samaksu Raunas novada pašvaldības norēķinu kontā.Juridiska persona:·   izsoles pieteikums (1.pielikums), norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv);
·   pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav paraksta tiesību;
·   maksājumu apliecinošs dokuments par izsoles dalības maksas samaksu Raunas novada pašvaldības norēķinu kontā.Pieteikumu iesniedz:·   rakstveidā Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, ievērojot Raunas novada domes darba laiku;
·   elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu ar tam pievienotajiem dokumentiem nosūtot uz e-pastu [email protected]
Izsoles datums Izsole notiks 2020.gada 18.maijā plkst.1000 Raunas novada domes telpās –Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, priekšsēdētājas kabinetā.
Izsoles solis 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi).
Objekta apskate Nekustamo īpašumu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00‑17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 64119902, līdz 2020.gada 14.maijam.
Iznomātājs Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs Raunas novada domes Izsoles komisija (apstiprināta ar Raunas novada domes 2020.gada 25.marta sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kreiļu ezers” nomas tiesību izsoli” (Prot.Nr. 5, 11.§)
Kontaktpersona Raunas novada domes juriskonsults Sigita Koliņa
e-pasts: [email protected]
Citi noteikumi Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko nomas maksu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Raunas novada domes lēmuma pieņemšanas, ir jānoslēdz ūdenstilpes nomas līgums (projekts 3.pielikumā).

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmo objektu – nomas tiesības uz nekustamo īpašumu – ūdenstilpi – „Kreiļu ezers”, Drustu pagastā, Raunas novadā, 27,69 ha platībā, kadastra Nr. 4248 011 0013 – noslēgts 21.09.2020 ar SIA “Kerka” par nosolīto cenu EUR  465,00 (četri simti sešdesmit pieci euro 00 centi) mēnesī. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2020.gada 27.maija sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kreiļu ezers”, Drustu pagastā, Raunas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.9.,13.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Gaišmājas”, Drustu pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gaišmājas”, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 14.aprīlī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā2, Raunā,Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2020.gada 09.aprīlim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 11 600,00 (vienpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 160,00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Gaišmājas”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 007 0215 – pirkšanu noslēgts 05.05.2020 ar fizisku personu par nosolīto cenu EUR  12 760,00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2020.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Gaišmājas”, Drustu pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.7., 7.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vidus Ķevēni”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 09.martā plkst.10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2020. gada 06.martam plkst. 12.00. Sākumcena EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 4 00,00 (četri tūkstoši euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 002 0029 – pirkšanu noslēgts 24.04.2020 ar SIA “AgDev2”, Reģistrācijas Nr. 40103556755, Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, par nosolīto cenu EUR  116 000,00 (viens simts sešpadsmit tūkstoši euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2020.gada 25.marta sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Vidus Ķevēni”, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.5., 13.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Kauliņi nomai”, Raunas pagasts, Raunas novads, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Kauliņi nomai”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas vietnieka kabinetā, Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020. gada 10.februārī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes juriskonsulta Vidzemes ielā2, Raunā,Raunas pagastā, Raunas novadā līdz 2020. gada 7.feburārim plkst. 12.00. Nosacītā cena EUR 7 610,00 (septiņi tūkstoši seši simti desmit euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 761,00 (septiņi simti sešdesmit viens euro 00 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi). Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie juriskonsulta un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija par izsolāmā Nekustamā īpašuma apskati un citiem jautājumiem pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Kauliņi nomai”, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 002 0061 – pirkšanu noslēgts 27.02.2020 ar fizisku personu par nosolīto cenu EUR  8 371,00 (astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2020.gada 26.februāra sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Kauliņi nomai”, Raunas pagastā, Raunas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.4., 4.§.).