Nekustamā īpašuma “Krasta Baižkalni”, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

 

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Krasta Baižkalni”, Raunas pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 14.jūnijā plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 11.jūnijam plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 3 500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Raunas novada domes telpu, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0470 019, Dīķa iela 3, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novadsnomas tiesību izsole

 

Nomas objekts Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Raunas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000096397
Nomas tiesību izsoles veids Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese Dīķa iela 3, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Kadastra Nr. 4276 006 0540
Ēkas kadastra apzīmējums 4276 006 0470 019
Platība Telpas ar platību 30,4 m2 (telpu grupas Nr. 006-35)
Lietošanas mērķis Komercdarbība
Objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,50 (bez pievienotās vērtības nodokļa) par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī
Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija Telpas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienasRaunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2021.gada 07.maijam plkst. 12:00:

 • klātienē Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, ievērojot Raunas novada domes darba laiku (pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena no plkst. 08:00-13:00 un 14:00-17:00; otrdiena no plkst.08:00-13:00 un 14:00-18:00, piektdiena no 08:00‑13:00 un 14:00-16:00);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu ar tam pievienotajiem dokumentiem nosūtot uz Raunas novada domes e-pastu novadadome@rauna.lv.

Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
Fiziska persona:

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (ja dokumentus par fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un jāuzrāda pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments);
 • kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls) saskaņā ar  Noteikumu 1.9.punktu;
 • pieteikums atbilstoši Noteikumu 2.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Juridiska persona:

 • pārstāvja pilnvara, ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments);
 • kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls) saskaņā ar  Noteikumu 1.9.punktu;
 • pieteikums atbilstoši Noteikumu 2.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Izsoles datums 2021.gada 10.maijs plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.
Izsoles solis EUR 0,05 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Objekta apskate Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās, ievērojot Raunas novada domes darba laiku, iepriekš piesakoties pa tālruni 22016948, līdz 2021.gada 06.maijam.
Iznomātājs Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersona Sigita Koliņa, tālrunis 64119902
Citi noteikumi Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 


 

Raunas novada domes telpu, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0274 001, Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, nomas tiesību atkārtota izsole

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nomas objekts Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Raunas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 183
Nomas tiesību izsoles veids Otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Kadastra Nr. 4276 006 0274
Ēkas kadastra apzīmējums 4276 006 0274 001
Platība Iznomātās telpas 84,4 m2, koplietošanas telpas 58,5 m2
Lietošanas mērķis Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
Objekta nosacītā nomas maksa EUR 220,- (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija Telpas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2021.gada 16.aprīlim plkst. 12:00:

 • klātienē Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, ievērojot Raunas novada domes darba laiku (pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena no plkst. 08:00-13:00 un 14:00-17:00; otrdiena no plkst.08:00-13:00 un 14:00-18:00, piektdiena no 08:00‑13:00 un 14:00-16:00);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu ar tam pievienotajiem dokumentiem nosūtot uz Raunas novada domes e-pastu novadadome@rauna.lv.

Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
Fiziska persona:

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (ja dokumentus par fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un jāuzrāda pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments);
 • apliecinājums brīvā formā, ka nomas tiesību iegūšanas gadījumā līdz nomas līguma noslēgšanai persona reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants (norādot konkrēti) attiecīgajā jomā;
 • kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls) saskaņā ar  Noteikumu 1.9.punktu;
 • pieteikums atbilstoši Noteikumu 4.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv);
 • biznesa plāns par plānoto darbību Nomas objektā atbilstoši Noteikumu 2.4. punktā noteiktajam mērķim, kas noformēts brīvā formā.

Juridiska persona:

 • pārstāvja pilnvara, ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments);
 • kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls) saskaņā ar  Noteikumu 1.9.punktu;
 • pieteikums atbilstoši Noteikumu 4.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv);
 • biznesa plāns par plānoto darbību Nomas objektā atbilstoši Noteikumu 2.4. punktā noteiktajam mērķim, kas noformēts brīvā formā.
Izsoles datums 2021.gada 19.aprīlis plkst. 10:30, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles solis EUR 22 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Objekta apskate Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 22016948, līdz 2021.gada 15.aprīlim.
Iznomātājs Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersona Sigita Koliņa, tālrunis 64119902
Citi noteikumi Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi; 2.pielikums

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nomas tiesības par telpu grupu, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0274 001, adrese Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, un telpās izvietoto inventāru – noslēgts 30.04.2021 ar fizisku personu SIA “Salt and Pepper” par nosolīto cenu EUR  330,00 (trīs simti trīsdesmit euro 00 centi) mēnesī. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2021.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu “Par Raunas novada domes telpu, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0274 001, adrese Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, nomas tiesību atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.7., 4.1.§.).

 


 

Raunas novada domes telpas, kas atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0274 001, Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, pagrabstāvā nomas tiesību atkārtota izsole

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU
Nomas objekts Nekustamais īpašums, kas ierakstīts Raunas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 183
Nomas tiesību izsoles veids Otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli
Adrese Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4132
Kadastra Nr. 4276 006 0274
Ēkas kadastra apzīmējums 4276 006 0274 001
Platība Iznomātā telpa 22,6 m2, koplietošanas telpas 21,7 m2
Lietošanas mērķis Biroja un/vai saimnieciskās darbības telpa
Objekta nosacītā nomas maksa EUR 15,- (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Iznomāšanas termiņš 6 (seši) gadi no līguma noslēgšanas dienas
Nomas objektu raksturojoša informācija Telpas
Citi nomas iznomāšanas nosacījumi Nomniekam nav tiesību nomas Objektu nodot apakšnomā
Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta Pieteikumu var iesniegt sākot no informācijas publicēšanas dienas Raunas novada domes mājas lapā internetā līdz 2021.gada 16.aprīlim plkst. 12:00:

 • klātienē Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, ievērojot Raunas novada domes darba laiku (pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena no plkst. 08:00-13:00 un 14:00-17:00; otrdiena no plkst.08:00-13:00 un 14:00-18:00, piektdiena no 08:00‑13:00 un 14:00-16:00);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu ar tam pievienotajiem dokumentiem nosūtot uz Raunas novada domes e-pastu novadadome@rauna.lv.

Persona, kura vēlas nomāt nomas Objektu, iesniedz:
Fiziska persona:

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu (ja dokumentus par fizisku personu iesniedz tās pilnvarnieks, tad notariālā kārtībā apstiprināta pilnvara (oriģināleksemplārs), un jāuzrāda pilnvarnieka personu apliecinošs dokuments);
 • kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls) saskaņā ar  Noteikumu 1.9.punktu;
 • pieteikums atbilstoši Noteikumu 4.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).

Juridiska persona:

 • pārstāvja pilnvara, ar norādi, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas tiesību izsolē (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments);
 • kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls) saskaņā ar  Noteikumu 1.9.punktu;
 • pieteikums atbilstoši Noteikumu 4.pielikuma formai (pieteikuma veidlapa pieejama Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv).
Izsoles datums 2021.gada 19.aprīlis plkst. 10:00, Raunas novada domē, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131.
Izsoles solis EUR 1,50 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
Objekta apskate Nomas izsoles tiesību Objektu ir iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 08:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 22016948, līdz 2021.gada 15.aprīlim.
Iznomātājs Raunas novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000057973
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Izsoles rīkotājs Raunas novada domes Izsoles komisija.
Kontaktpersona Sigita Koliņa, tālrunis 64119902
Citi noteikumi Nomas tiesību līgums tiek noslēgts 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.

Izsoles noteikumi; 2.pielikums

Izsoles rezultāts:
Izsolāmā objekta – nomas tiesības par telpām ar platību 22,6 m2, kas atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0274 001, adrese Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, pagrabstāvā – 2021.gada 19.aprīļa izsole atzīstama par nesekmīgu, jo visi pieteikušies pretendenti atteikušies no nomas līguma slēgšanas.  Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2021.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu “Par Raunas novada domes telpu, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0274 001, adrese Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, pagrabstāvā, nomas tiesību atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu”, (Prot.Nr.7., 4.2.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Piekraste”, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Piekraste”, Raunas pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 17.maijā plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.maijam plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 10 500,00 (desmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 050,00 (viens tūkstotis piecdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma Miera iela 4, Rauna, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Miera iela 4, Rauna, Raunas pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 17.maijā plkst. 10:30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.maijam plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma “Purva Dreimaņi”, Drustu pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Purva Dreimaņi”, Drustu pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 17.maijā plkst. 11:10. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.maijam plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 6 000,00 (seši tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 600,00 (seši simti euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma Upes ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, atkārtota atsavināšana bar brīvu cenu

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē par brīvu cenu ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Upes ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 17.maijā plkst. 11:50. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.maijam plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Nekustamam īpašumam tiek noteikti speciālie izmantošanas noteikumi.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma “Lejas Žakas”, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Lejas Žakas”, Raunas pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 19.aprīlī plkst.10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 16.aprīlim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 2 300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 230,00 (divi simti trīsdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma Upes ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Upes ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 30.martā plkst.10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 26.martam plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Sākumcena EUR 10 600,00 (desmit tūkstoši seši simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 060,00 (viens tūkstotis sešdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Izsolāmā objekta – nekustamā īpašumā Upes ielā 4, Raunā Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 006 0187 – 2020.gada 30.marta atkārtotā izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2021.gada 29.marta sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Upes iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu un turpmāko rīcību” (Prot.Nr.5., 6.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Mazpērles”, Drustu pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mazpērles”, Drustu pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 15.februārī plkst. 10:30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 12.februārim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Mazpērles”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 011 0067 – pirkšanu noslēgts 02.03.2021 ar SIA “LASKANA-MEŽS” par nosolīto cenu EUR 65 000,00 (sešdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2021.gada 24.februāra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.3., 12.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Vidus Ozolieši”, Drustu pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vidus Ozolieši”, Drustu pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 15.februārī plkst. 11:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 12.februārim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 1 200,00 (viens tūkstotis divi simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Vidus Ozolieši”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 008 0153 – pirkšanu noslēgts 02.03.2021 ar Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta Jāņa Razminoviča zemnieku saimniecību “LEJAS JĒCI” par nosolīto cenu EUR 1 320,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2021.gada 24.februāra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.3., 12.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Mazozoli”, Drustu pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mazozoli”, Drustu pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 15.februārī plkst. 11:30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 12.februārim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 7 500,00 (septiņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Mazozoli”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 008 0138 – pirkšanu noslēgts 02.03.2021 ar Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta Jāņa Razminoviča zemnieku saimniecību “LEJAS JĒCI” par nosolīto cenu EUR 8 250,00 (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2021.gada 24.februāra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.3., 12.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma Upes ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, atkārtota atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Upes ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 18.janvārī plkst. 10:30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 15.janvārim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Sākumcena EUR 13 200,00 (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 1 320,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Izsolāmā objekta – nekustamā īpašumā Upes ielā 4, Raunā Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 006 0187 – 2020.gada 18.janvāra atkārtotā izsole atzīstama par nenotikušu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu. Rezultāti apstiprināti ar Raunas novada domes 2021.gada 27.janvāra sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Upes iela 4”, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšanu” (Prot.Nr.2., 5.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Pie Marijkalna”, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Marijkalna”, Raunas pagasts, Raunas novads. Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 302. pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 18.janvārī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 15.janvārim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 4 200,00 (četri tūkstoši divi simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 420,00 (četri simti divdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

 


 

Nekustamā īpašuma Jaunā ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Jaunā ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 19.janvārī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 15.janvārim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 7 000,00 (septiņi tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 700,00 (septiņi simti euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma Jaunā iela 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4276 006 0572 – pirkšanu noslēgts 08.02.2021 ar fizisku personu par nosolīto cenu EUR 7 700,00 (septiņi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2021.gada 27.janvāra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.2., 6.§.).

 


 

Nekustamā īpašuma “Dreimaņmeži”, Drustu pagastā, Raunas novadā, atsavināšana

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Dreimaņmeži”, Drustu pagastā, Raunas novadā.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2021.gada 19.janvārī plkst. 10:30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 15.janvārim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz e-pastu novadadome@rauna.lv. Nosacītā cena EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 2 000,00 (divi tūkstoši euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25,00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruni 64119902.

Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāts:
Līgums par izsolāmā objekta – nekustamā īpašuma “Dreimaņmeži”, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr. 4248 004 0067 – pirkšanu noslēgts 08.02.2021 ar SIA “GA KOKS” par nosolīto cenu EUR 26 000,00 (divdesmit seši tūkstoši euro 00 centi). Rezultāti apstiprināti ar 2021.gada 27.janvāra sēdes lēmumu “Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu” (Prot.Nr.2., 6.§.).