Vēja parka “Rauna” iecere

Paredzētās darbības apraksts: SIA „WPR2” ir iecerējusi Raunas novada teritorijā izbūvēt vēja elektrostaciju parku Rauna. Vēja parka teritorijā ir iecerēts uzstādīt ne vairāk kā 19 jaunus lielas jaudas vēja ģeneratorus. Ņemot vērā, ka ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā var tikt identificēti limitējoši faktori, kas saistīti ar prasībām dabas vērtību un sabiedrības veselības aizsardzībai, kopējo uzstādāmo staciju skaitu un izvietojumu ir paredzēts vērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, ņemot vērā gan pieejamo pārvades sistēmas kapacitāti, gan ar ietekmi uz vidi, gan ekonomiskos un citus saistītos aspektus, kas var ietekmēt paredzētās darbības realizācijas apjomu. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus vēja elektrostaciju modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts izbūvēt to uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas.


Iedzīvotāju iniciatīva


Aktualitātes