Programma Nr. 5-03/17 ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecībai Raunas novadā