Lietošanai derīgu tekstilu un apavus var nodot ZAAO EKO laukumos